Categories: Institucions sanitàries, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Aprovats els estatuts de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els estatuts estableixen la finalitat, les competències, l’estructura orgànica, el funcionament i els recursos humans. L’Agència s’estructura en òrgans superiors de direcció, òrgans de gestió i òrgans d’assessorament.

El Consell de Govern va aprovar, el passat dilluns dia 20 de febrer, els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, la qual ha de permetre donar resposta de manera adequada i àgil a les necessitats de salut de la població en coordinació amb la resta d’agents sanitaris i socials, així com planificar polítiques de salut pública i anticipar-se a les situacions que poden suposar un risc per a la salut de les persones.

Els Estatuts detallen tots els aspectes relacionats amb la finalitat, les competències, l’estructura orgànica, el règim de funcionament i els recursos humans d’aquest organisme autònom adscrit a la conselleria competent en matèria de salut.

Les competències de l’Agència, d’acord amb els Estatuts, són les següents:

 • El desenvolupament i l’execució de polítiques actives de salut pública, els eixos de la qual són la promoció, la prevenció, la protecció i la vigilància de la salut.
 • La participació en la planificació de les polítiques en matèria de salut pública per donar una resposta eficient a les necessitats de la població en aquest àmbit i possibilitar una adaptació permanent a aquestes necessitats i més participació de la societat.
 • La coordinació i la cooperació amb els òrgans corresponents de l’Administració autonòmica i la cooperació amb les altres administracions públiques en matèria de salut pública.
 • La definició de les directrius que, en matèria de salut pública, s’han de dur a terme en els centres sanitaris de la xarxa assistencial.
 • La coordinació i el suport a les actuacions en matèria de salut pública en el marc de la relació i la col·laboració amb les diferents entitats proveïdores d’assistència sanitària.
 • El foment de la competència dels professionals i de la recerca en salut pública, en col·laboració amb els organismes responsables, les universitats i els centres d’investigació.
 • La gestió de les situacions de crisi i d’emergència que constitueixen un risc per a la salut de la població, de manera coordinada amb els dispositius de les administracions que es mobilitzen en aquestes situacions.
 • La promoció, la gestió i la innovació del sistema d’informació en salut pública, tal com indiquen els articles 9 i 11 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears.
 • L’avaluació i l’anàlisi de dades de salut per millorar la presa de decisions, així com l’avaluació dels plans o programes de la seva competència, tenint en compte especialment la perspectiva de gènere, tot garantint el compliment del que disposen els articles 47 a 50 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, amb la finalitat de contribuir a millorar la salut de la ciutadania.
 • L’establiment dels instruments per informar de manera àgil i transparent la ciutadania i les administracions de les qüestions més rellevants en matèria de salut pública.
 • Qualsevol altra funció de salut pública que estigui relacionada amb els objectius i les activitats que preveu la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears.

L’Agència de Salut Pública de les Illes Balears s’estructura en òrgans superiors de direcció, òrgans de gestió i òrgans d’assessorament. Els òrgans de direcció són el president, el vicepresident, el Consell Rector i el director executiu; els òrgans de gestió són els centres insulars de salut pública, i els òrgans d’assessorament són el Consell Assessor de Salut Pública i els consells sectorials.

La presidència de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, mentre que la vicepresidència l’ha d’exercir la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut pública.

El consell rector compta amb la participació de dotze vocals de diferents conselleries. La designació, les funcions i el funcionament d’aquests òrgans també venen detallades en els Estatuts.

Quant al personal de l’Agència, està integrat per personal directiu professional contractat sota el règim laboral especial del contracte d’alta direcció; personal funcionari i laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s’hi adscrigui; personal procedent d’altres administracions públiques que s’hi adscrigui i personal que s’incorpori a l’Agència de Salut Pública d’acord amb la normativa vigent.

El personal que presta serveis a l’Agència de Salut Pública es regeix per les disposicions que li siguin aplicables segons la seva naturalesa funcionarial o laboral.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 20/02/2023

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut. Plaça d’Espanya / CC BYND 2.0]