Categoria: Recursos humans

Provisió de dues places d'administratiu, per promoció interna, d'Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 169 de dia 9 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 22 de novembre 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Funcions 

Les pròpies de la categoria i, a més, les següents:

A la Unitat administrativa de Recursos Humans (Personal sanitari A1):

 • Gestionar i tramitar la selecció del personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1 de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Coordinar i controlar les sol·licituds i obtencions de les autoritzacions que la normativa vigent estableixi en cada moment en relació amb la selecció de personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1.
 • Coordinar i controlar l'expedició dels nomenaments de personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1, així com assegurar la seva constància documental en l'expedient personal.
 • Gestionar la informació a les organitzacions sindicals que sigui pertinent en relació amb la selecció de personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1.
 • Revisar i comprovar el compliment dels requisits necessaris per a l'accés a la condició de personal estatutari temporal en l'àmbit de la Gerència d'Atenció Primària per part de les persones aspirants, així com assegurar la seva constància documental en el seu expedient personal, en relació amb el personal sanitari del subgrup A1.
 • Gestionar l'atenció continuada del personal sanitari del subgrup A1 de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Controlar i gestionar la plantilla de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca relativa al personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1.
 • Usar i manejar el programa informàtic SAP - RRHH.
 • Gestionar la borsa única de l'IB-Salut en relació amb la selecció del personal estatutari temporal sanitari del subgrup A1a l'àmbit de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Altres funciones que li encomani el director gerent o el director de gestió (o, si escau, subdirectors de l'àrea de gestió) o el cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

A la Unitat administrativa de Recursos Humans (Personal de gestió i serveis):

 • Gestionar i tramitar la selecció del personal estatutari temporal de gestió i serveis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Coordinar i controlar les sol·licituds i obtencions de les autoritzacions que la normativa vigent estableixi en cada moment en relació amb la selecció de personal estatutari temporal de gestió i serveis.
 • Coordinar i controlar l'expedició dels nomenaments de personal estatutari temporal de gestió i serveis, així com assegurar la seva constància documental en l'expedient personal.
 • Gestionar la informació a les organitzacions sindicals que sigui pertinent en relació amb la selecció de personal estatutari temporal de gestió i serveis.
 • Revisar i comprovar el compliment dels requisits necessaris per a l'accés a la condició de personal estatutari temporal en l'àmbit de la Gerència d'Atenció Primària per part de les persones aspirants, així com assegurar la seva constància documental en el seu expedient personal, en relació amb el personal de gestió i serveis.
 • Gestionar la jornada, les prolongacions de jornada i els torns del personal de gestió i serveis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Controlar i gestionar la plantilla de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca relativa al personal estatutari temporal de gestió i serveis.
 • Usar i manejar el programa informàtic SAP - RRHH.
 • Gestionar la borsa única de l'Ib-Salut en relació amb la selecció del personal estatutari temporal de gestió i serveis a l'àmbit de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
 • Altres funciones que li encomani el director gerent o el director de gestió (o, si escau, subdirectors de l'àrea de gestió) o el cap de servei de Recursos Humans de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca.
 • Pertànyer als subgrups C1 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca) o C2 o a altres agrupacions professionals.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys. O bé, haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en Educació Secundària Obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), i tècnic auxiliar.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. 09/12/2021]

[Foto: Infosalut / Gerència d'Atenció Primària de Mallorca/ CC BY-NC-ND 2.0]