Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap del Grup de Gestió Integral de Nòmines de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 178 de dia 28 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap del Grup de Gestió Integral de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Requisits

 • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds.
 • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2 per al grup C1, i del nivell B1 per al grup C2.
 • Ser personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2 que, en la data de la publicació d'aquesta resolució, presti servei a la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

 • Estar en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i prestar serveis en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, sempre que es compleixin els restants requisits exigibles.

 • Haver prestat servei per un període mínim de tres anys a l'àrea d'activitat corresponent a la gestió integral de nòmines de personal de GSAIB, sempre que tinguin implantat el sistema de gestió SAP-Recursos humans: Mòdul de registre i gestió de personal, Mòdul d'estructura i plantilles o Mòdul de nòmines.

 • Tenir reconegut el nivell 2 de carrera professional de qualsevol categoria professional.

Funcions

 • Generar els actes administratius d'alta, baixa, cessament, reducció de jornada, excedència, jubilació, serveis especials, caps, mobilitat, incapacitat permanent, permisos sense sou, maternitat, paternitat, riscs d'embaràs, lactància, etc.
 • Tramitar i controlar els moviments d'afiliació a la seguretat social, així com generar els documents respectius de la signatura i tramesa a les persones interessades (resolucions, certificats, contractes, etc.).
 • Registrar els canvis de domicili, els comptes bancaris, les sol·licituds d'IRPF superior, etc.
 • Generar i revisar mensualment els venciments de triennis del personal de GSAIB.
 • Generar i revisar mensualment l'estimació d'ingressos gravables per a l'aplicació correcta de l'IRPF.
 • Càlcul de la nòmina a SAP i revisió de resultats.
 • Comprovar el càlcul de les nòmines de cada treballador afectat per qualsevol mena d'incidència i resoldre els errors propis o del sistema per mitjà d'OTRS.
 • Generar i comprovar les remeses bancàries de nòmina i les retencions judicials.
 • Generar, comprovar i tramitar les cotitzacions a la Seguretat Social (L00, L03, L13...).
 • Generar, comprovar i tramitar els fitxers CRA (retribucions abonades als treballadors) a la Seguretat Social: ordinari (mes corresponent), retards o modificacions de CRA ja presentats i que han tingut rectificacions.
 • Generar la comptabilització financera de nòmina, quadre i informe de financera.
 • Generar un arxiu Excel on es relacionin els imports de deduccions i líquid de nòmina. Dins d'un altre fitxer Excel cal posar el brut, el detall de les deduccions aplicades i el líquid a transferir a cadascun dels treballadors. Tots dos documents són per controlar la despesa.
 • Crear posicions dotades pel personal temporal de GSAIB i de posicions no dotades pel personal eventual temporal.
 • Controlar l'estructura organitzativa de GSAIB, col·locar les posicions a la unitat corresponent, informar del codi existent a l'estructura i la plantilla dins de SAP.
 • Resoldre els tiquets d'incidències funcionals de SAP.
 • Resoldre les consultes i donar suport a la resta de departaments de recursos humans de les gerències territorials.
 • Calcular mensualment les variables de la nòmina del personal de GSAIB.
 • Generar els rebuts de nòmina del personal de GSAIB.
 • Qualsevol altra funció que us encomanin les persones responsables de la Subdirecció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 178. 28/12/2021]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]