Categoria: Recursos humans

Es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 80, de dia 21 de juny de 2022, s'ha publicat l'acord que té per objecte regular la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació d'una borsa única de feina per a cada categoria i especialitat, a l'efecte d'establir uns criteris de selecció únics i  homogenis que conciliïn els principis d'igualtat, mèrit i capacitat amb la necessària agilitat que requereix la selecció de personal estatutari temporal.

Les borses de feina s'han d'estructurar en categories i dins de cada borsa hi pot haver especialitats. Cada borsa de feina ha d'incorporar un àmbit territorial i un àmbit funcional de gestió. L'àmbit territorial està determinat pels Serveis Centrals i per cadascuna de les diferents gerències territorials que integren el Servei de Salut.  

La borsa de feina general del personal estatutari temporal del Servei de Salut ha d'estar permanentment oberta per poder incloure nous aspirants i aportar nous mèrits.

Les borses de feina s'actualitzaran periòdicament per mitjà d'un sistema de talls a fi de disposar de llistes d'aspirants actualitzades. Aquests talls serviran per incloure-hi els nous aspirants i afegir nous mèrits que aportin els ja inscrits. A més, s'empraran per incorporar els canvis normatius i les modificacions pactades. Igualment, s'hi faran les correccions dels errors que s'hagin detectat i s'aplicaran les adaptacions dels criteris de barems que s'hagin produït per als nous mèrits aportats. Per tant, sense perjudici que les borses estiguin permanentment obertes, les modificacions fetes pels aspirants no tenen efecte fins que es publiquin les noves llistes després del tall d'actualització corresponent.

Els aspirants a formar part de les borses de feina de personal estatutari temporal del Servei de Salut s'han d'inscriure telemàticament per mitjà del web del Servei de Salut. A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, en cada gerència territorial hi haurà una unitat de suport per facilitar a tots els aspirants l'ús de l'eina informàtica per formalitzar la inscripció en la borsa.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 80. 21/06/2022]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]