Categoria: Recursos humans

Provisió de la prefectura del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 41, de dia 1 d'abril de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (ASEF) del Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de prefectura del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Funcions

Les funcions generals a exercir per la persona seleccionada són les pròpies de la funció administrativa en l'àmbit jurídic, així com totes aquelles que li siguin encomanades en l'àmbit de les seves competències pels responsables de la Direcció Gerència de l'ASEF

Les funcions específiques a desenvolupar en el lloc de treball objecte de la present convocatòria són les que es detallen a continuació:

 • Donar suport jurídic a la Direcció.
 • Emetre els informes jurídics sobre la legalitat de les actuacions que es duguin a terme a la Gerència de l'ASEF.
 • Redactar les resolucions dels recursos interposats en la via administrativa contra les resolucions dictades pel titular de la Direcció Gerència de l'ASEF.
 • Instruir els procediments sancionadors o disciplinaris que se li encomanin.
 • Prestar suport tècnic, jurídic i administratiu als òrgans de direcció i gestió de l'ASEF.
 • Prestar suport tècnic, jurídic i administratiu a l'Àrea de Recursos Humans dependent de l'ASEF.
 • Donar suport tècnic i jurídic a l'Àrea de Documentació Clínica i Àrea d'Atenció als Usuaris.
 • Col·laborar en la contractació administrativa (assistència a les meses de contractació) i donar suport tècnic i jurídic.
 • Supervisar i coordinar la tramitació dels procediments de contractació delegats a la Gerència de l'ASEF.
 • Coordinar amb l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la defensa de les actuacions dutes a terme a la Gerència i resoldre consultes relatives a procediments judicials.
 • Col·laborar amb la resta de les assessories jurídiques de les gerències del Servei de Salut.
 • Supervisar i tramitar els convenis de col·laboració i altres pactes i acords que subscrigui la Gerència de l'ASEF.
 • La resta de les funcions encomanades que puguin ser atribuïdes en relació amb el lloc de treball.

Requisits generals

 • Els determinats a l'article 30.5 de la Llei 55/2033, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc, i a l'article 56 del TREBEP.
 • Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau universitari en dret o equivalent.
 • Acreditar coneixements de català corresponents al nivell B2.

Requisits específics

 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1 o A2 que, en la data de publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut.
 • Així mateix, pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera dels subgrups A1 o A2 de qualsevol administració pública que, en la data de publicació, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça.
 • També podrà participar el personal amb nomenament temporal de caràcter interí, que reuneixi els requisits determinats en la convocatòria, amb referència a la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.
 • En qualsevol cas, sempre té preferència en l'adjudicació el personal amb un nomenament de caràcter permanent (fix) sobre el personal amb un nomenament temporal de caràcter interí; tot això amb independència dels punts obtinguts en valorar els mèrits aportats.

Sol·licituds

Els interessats a participar en aquesta convocatòria pública han de presentar la còpia autèntica electrònica de la documentació en el termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 41. 04/04/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]