Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de prefectura de servei de Recursos Humans de Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 48, de dia 15 d'abril de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer, de 4 d'abril de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de prefectura de servei de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Són Llàtzer.

Funcions

 • Proporcionar la informació de la seva àrea de competència que sigui necessària per a la presa de decisions, per part dels òrgans de direcció de la Gerència.
 • Assessorament tècnic en matèria de recursos humans als òrgans de direcció de la Gerència.
 • Organització i desenvolupament estratègic del capital humà.
 • Representar a la Gerència i a la Direcció de Gestió davant els òrgans de l'Administració.
 • Relació amb els agents socials: informar i respondre a les qüestions que plantegin, buscar vies d'acord i col·laboració, control del crèdit horari sindical i dels alliberaments sindicals.
 • Coordinar el treball i les tasques de les diferents àrees del servei de recursos humans amb la resta dels responsables del servei.
 • Gestió de l'àrea de prestacions, acció social, carrera professional i procediments d'avaluació de l'acompliment.
 • Planificar i supervisar el Pla de Formació de Personal No Sanitari.
 • Garantir una bona comunicació entre tots els nivells de l'organització.
 • Mantenir supervisió funcional de tasques relacionades amb tota l'àrea de recursos humans.
 • Participació en aquelles comissions o grups de treball en les quals sigui requerida la seva presència. l. Implantar un sistema de gestió de la qualitat dels processos i procediments realitzats en Recursos Humans.
 • Assegurar el compliment de protocols i plans aprovats per l'IB-Salut: Pla integral de prevenció d'agressions en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears, Protocol de prevenció i actuació en els casos d'assetjament sexual o per raó del sexe, l'orientació sexual o la identitat de gènere, i el Pla d'igualtat entre dones i homes 2022-2026 del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Resolució i gestió de conflictes laborals.
 • Coordinar el bon funcionament del departament de RH amb l'elaboració de procediments interns i vetllar per la qualitat del servei.
 • Qualsevol gestió que li encomani el director/a gerent, el director/a de Gestió i Serveis Generals o el cap/a de Recursos Humans de la Gerència de l'Hospital Universitari Són Llàtzer.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

 • Tenir qualsevol de les titulacions següents o en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds: Títol de doctor/a, llicenciat/ada, graduat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a cossos generals o escales d'aquest del subgrup A1); Títol d'enginyer/a tècnic/a, diplomat/a, arquitecte/a tècnic/a, formació professional de tercer grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup A2).
 •  Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2
 • Estar adscrit a la gerència territorial de l'Hospital Universitari Són Llàtzer.

Sol·licitud de participació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 48. 15/04/2023]

[Foto: Infosalut / Entrada Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]