Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Institucions sanitàries, COVID-19

Declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària del COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 67, de dia 14 de març de 2020, s'ha publicat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut (SNS)

En el marc d'aquest estat d'alarma, s'han pres les següents mesures per a reforçar l'SNS, entre d'altres de transport, alimentàries, etc.:

  1. Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei d'aquestes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat quan sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, podent imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.
  2. Sense perjudici de l'anterior, les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat funcionament. El Ministre es reserva l'exercici de quantes facultats resultin necessàries per a garantir la cohesió i equitat en la prestació del referit servei.
  3. Especialment, s'assegurarà la plena disposició de les autoritats civils responsables de l'àmbit de salut pública, i dels empleats que prestin servei en aquest.
  4. Aquestes mesures també garantiran la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió d'aquesta crisi sanitària.
  5. Les autoritats competents delegades exerciran les seves facultats a fi d'assegurar que el personal i els centres i establiment sanitaris de caràcter militar contribueixin a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional.
  6. Així mateix, el Ministre de podrà exercir aquelles facultats que resultin necessàries a aquest efecte respecte dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada.

La declaració d'estat d'alarma afecta a tot el territori nacional.

L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat en el marc de les lleis corresponents.

Durant la vigència d'aquest estat, el Govern podrà dictar decrets successius qper modificar o ampliar les mesures establertes en aquest reial decret.

Entrada en vigor i durada

Va entrar en vigor el dia 14 de març. La durada de l'estat d'alarma és de 15 dies

[Font: BOE. Núm. 67. 14/03/2020]

[Foto: Conselleria de Salut]