Categories: Institucions sanitàries, Qualitat, Sociosanitari

Nou hospital d'atenció intermèdia del Sector Sanitari de Llevant

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 68, de dia 25 de maig, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 pel qual es declara com a inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per a la construcció del nou hospital d'atenció intermèdia del Sector Sanitari de Llevant, en el municipi de Felanitx.

A fi de garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut per mitjà d'un sistema sanitari públic de caràcter universal es considera necessari i urgent adequar la xarxa pública d'equipaments de manera que permeti afrontar les demandes en matèria sanitària, educativa i social de la població. El mes de gener de 2018 es va publicar en el BOIB un decret llei mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest decret llei estableix la regulació dels efectes de la declaració d'inversions d'interès autonòmic de les Illes Balears amb la finalitat d'atendre la demanda creixent de serveis i prestacions en els àmbits recollits en el decret llei. 

Actualment, l'evolució demogràfica de les Illes Balears mostra una tendència cap a l'envelliment de la població i un increment progressiu de la població amb malalties cròniques, descompensacions freqüents, comorbiditat creixent i pèrdua d'autonomia.

A això cal sumar l'augment exponencial de la població que les Illes Balears suporten, doncs té una de les majors densitats de totes les comunitats autònomes, amb nivells alts d'afluència turística i amb necessitats socials i sanitàries creixents.

En conseqüència, en el marc de la implantació de l'Estratègia per a la Atenció de la Cronicitat, el Servei de Salut de les Illes Balears ha detectat la necessitat de disposar en el Sector Sanitari de Llevant d'un espai que permeti situar un dispositiu assistencial per al tractament i l'internament de pacients crònics, que englobi un espectre ample, com la convalescència, els pacients crònics avançats, les cures pal·liatives cròniques i/o oncològiques, i les cures especials.

Acord

Per tot això, i també per  millorar l'activitat assistencial en el Sector Sanitari de Llevant, el Consell de Govern adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

De conformidad amb la normativa adient, es declara com a inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per a la construcció d'un nou hospital d'atenció intermèdia en el Sector Sanitari de Llevant, en el municipi de Felanitx, amb referència cadastral 07022A055003030000WK.

 [Font: BOIB. Núm. 68. 25/06/2021]

[Foto: Infosalut / Dona gran pel Mercat de l'Olivar / CC BY-NC-SA 4.0]