Dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica, el Ministeri d'Economia i competitivitat convoca EQUIPA 2014: un programa de concessió d'ajudes per a l'adquisició, actualització i manteniment d'equipament científic-tecnològic per a la realització d'activitats de R+D.

Podran accedir a les ajudes les empreses, centres tecnològics privats i centres privats de suport a la innovació tecnològica que estiguin instal·lats en un parc científic i tecnològic en el moment de la publicació de la convocatòria.

Els conceptes susceptibles d'ajuda són l'adquisició d'equipament científic i tècnic, la instal·lació de l'equipament i els programes i aplicacions informàtiques de caràcter especialitzat i tècnic. Les actuacions objecto de les ajudes hauran de dur-se a terme en el 2014.

El projecte està finançat amb una dotació total de 40 milions d'euros. La quantia màxima del préstec serà del 75% de les despeses subvencionables (sense que el pressupost presentat pugui ser inferior als 50.000 euros) amb un termini màxim d'amortització de 10 i un tipus d'interès del 0,501%.

Llegeix més...

En el BOE de 30 de setembre s'ha publicat la convocatòria del Programa de R+D+I orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de gener de 2014.

El Programa de R+D+I orientada als Reptes de la Societat pretén unificar esforços en matèria de recerca científica bàsica, recerca tecnològica i innovació desenvolupada per grups de recerca, tant en el sector públic com en l'empresarial, i també vol donar resposta a diferents reptes de la societat: (1) Salut, canvi demogràfic i benestar; (2) Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima; (3) Energia, segura, eficient i neta; (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat; (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; (6) Canvis i innovacions socials; (7) Economia i societat digital; (8) Seguretat, protecció i defensa.

Llegeix més...

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha publicat les bases reguladores del Subprograma Estatal d'Infraestructures Científiques i Tècniques i d'Equipament, dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, que és, al seu torn, un dels quatre programes a través dels quals es desenvolupa el Pla Estatal de R+D+I.

El Subprograma Estatal d'Infraestructures Científiques i Tècniques i d'Equipament té com a objectiu proveir, mantenir i actualitzar les infraestructures científiques i tècniques perquè siguin accessibles a tots els agents del sistema i facilitar una recerca cientificotècnica de qualitat, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de R+D altament competitives.

La fi de publicar unes bases reguladores és el que siguin les convocatòries dictades en el seu desenvolupament les que detallin les característiques concretes de les diferents modalitats d'ajudes, proporcionant-los un marc jurídic comú que contribueixi a racionalitzar, sistematitzar i simplificar les ajudes públiques de R+D+I d'acord amb el previst en el Pla Estatal de R+D+I.

Donat la diversitat dels potencials beneficiaris, les bases reguladores fan una clara distinció entre ens públics i ens privats.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III aprova la financiació de 711 nous projectes de recerca biomèdica dissenyats per traslladar en el període més breu possible els resultats al pacient i amb repercussió directa en el SNS. L'import total és de 64.067.000€.

Els Projectes de Recerca en Salut formen part del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació per al període 2013-2016.

L'objectiu de la convocatòria és la regulació del procediment de concessió de subvencions per finançar l'execució de projectes de recerca en salut de qualitat contrastada.

Aquests projectes han d'adequar-se a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la Salut Pública i els Serveis de Salut i enquadrar-se dins de les nou grans àrees temàtiques de la convocatòria.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de R+D+i destina 80,4 milions d'euros per a les ajudes de formació predoctoral. Aquestes ajudes es divideixen en dues convocatòries que financen i incentiven els contractes predoctorals i la seva mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat del Pla Estatal de R+D+i 2013-2016.

La finalitat de les ajudes és la promoció del desenvolupament de la carrera científica i investigadora a Espanya. També promouen la contractació laboral de personal investigador en formació en universitats, organismes públics de recerca i altres centres de R+D públics o privats sense ànim de lucre.

Així mateix, dins de la mateixa convocatòria s'han resolt les Ajudes a la Mobilitat Predoctoral.

Llegeix més...

El Programa Estatal de promoció del talent i la seva empleabilitat, dependent del Ministeri d'Economia I Competitivitat, forma part d'un pla més ampli, el Programa Estatal per a la Recerca Científica i Tècnica, com una de les seves quatre modalitats.

Aquesta modalitat concreta, tal com ve redactada en l'ordre publicada, pretén que les universitats posin en acció tot el seu potencial a atendre i promoure el talent en aquelles persones interessades en la carrera docent i investigadora o en la carrera investigadora. Així, es finançarà i incentivarà mitjançant convocatòries en concurrència competitiva, la formació i especialització dels recursos humans en R+D+i i impulsar la seva inserció laboral, tant en el sector públic com a privat i es facilitarà la mobilitat internacional i la mobilitat dins del sector públic i entre aquest i les empreses.

Per a la consecució dels objectius, aquest programa es desenvolupa en tres subprogrames:

Llegeix més...

El Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, que depèn del Ministeri d'Economia i Competitivitat, forma part d'un pla més ampli, el Programa Estatal per a la Recerca Científica i Tècnica, com una de les seves quatre modalitats.

Aquesta modalitat concreta, tal com ve redactat en l'ordre publicada, pretén unificar esforços en matèria de recerca científica bàsica, recerca tecnològica i innovació, desenvolupada per grups de recerca, tant en el sector públic com en l'empresarial, i també vol donar resposta als diferents reptes de la societat: (1) Salut, canvi demogràfic i benestar; (2) Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima; (3) Energia, segura, eficient i neta; (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat; (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; (6) Canvis i innovacions socials; (7) Economia i societat digital; (8) Seguretat, protecció i defensa.

Llegeix més...

El Ministeri de Economia i Competitivitat ha publicat les bases reguladores del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Exel·lència.

En concret, publica les bases per a tres dels subprogrames englobats dins del programa anterior. Aquests subprogrames són:

El Subprograma Estatal de Generació de Coneixement: inclou accions relacionades amb la recerca bàsica que els seus resultats representin un avanç significatiu del coneixement.

El Subprograma Estatal per al Desenvolupament de Tecnologies Emergents: inclou projectes de R+D que contemplin la realització de proves de concepte de les idees generades en l'execució d'altres projectes finançats per altres subprogrames del Pla Estatal R+D+I.

Llegeix més...

Després de signar un acord de col·laboració per impulsar projectes de recerca en l'àmbit de l'oncologia, La Fundació ECO i el CIBER-BBN convoquen ajudes per a la recerca traslacional, que abordin tres àrees concretes: biomarcadores, nanopartícules i noves tecnologies d'imatge.

En una primera fase de la convocatòria s'avaluaran les candidatures rebudes fins al 15 d'octubre i després d'una selecció de treballs avaluada per una comissió especialitzada, es recolliran els projectes considerats mereixedors de les ajudes.

Llegeix més...

La Innovative Medicines Innitiative ha obert la 9ª convocatòria de projectes. Els temes d'aquesta convocatòria són els següents:

  • Tecnologies emergents aplicables a la farmacovigilància.
  • Desenvolupament d'intervencions terapèutiques innovadores per tractar la fragilitat física i la sarcopenia.
  • Ús responsable d'antibiòtics.
  • Desenvolupament d'agents antibacterianos per combatre els patògens resistents als antibiòtics.

Termini límit de presentació de les propostes és el 9 d'Octubre. L'identificador de la convocatòria és IMI-DJ.-9-2013. La financiació total per als projectes presentats es de 63,12 millions d'euros.

Llegeix més...