L'Institut de Salut Carlos III ha publicat la convocatòria d'ajudes de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016. Aquesta convocatòria s'engloba en el subprograma Reptes de la Societat, englobada en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El programa Reptes de la Societat té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania i a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat internacional de la R+D+I del Sistema Nacional de Salut i de les empreses relacionades amb el sector, amb la vocació de situar a Espanya en un escenari d'avantguarda en el qual la salut actuï com a eix fonamental de desenvolupament econòmic i social.

Els contractes i ajudes concretes depenen dels diferents subprogrames:

Subprograma Estatal de Formació

 • Contractes predoctorals de formació en investigació.
 • Ajudes de formació en gestió de la investigació en salut.
 • Contractes Río Hortega.

Subprograma Estatal d'Incorporació

 • Contractes de gestió en recerca en salut en els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats.
 • Contractes Miguel Servet tipus I i II.
 • Contractes Sara Servet tipus I i II.
 • Contractes Sara Borrell.
 • Contractes Juan Rodés.
 • Contractes per la intensificació de l'activitat investigadora en el SNS.
Llegeix més...

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha introduït restriccions per a la sol·licitud de modificacions de la resolució de concessions en el programa Innpacto. S'ha afegit un article que posa limitacions temporals a les sol·licituds de modificació i també a la quantitat d'aquestes que es poden interposar.

"1.bis. En el subprograma Innpacto les modificacions estaran subjectes a les restriccions següents:

a) Els canvis que suposin variacions en el període d'execució hauran de ser sol·licitats un mes abans de la finalització de l'execució de l'anualitat considerada.

b) Els canvis que suposisn variacions en els conceptes de despesa financiables reflectits en la resolució de concessió hauran de ser sol·licitats quatre mesos abans de la finalització de l'execució de l'anualitat considerada.

c) No s'admetran més de dues sol·licituds de modificació dels conceptes de despesa financiables reflectits en la resolució de concessió per expedient i anualitat."

El que es pretén amb aquesta modificació és introduir restriccions en els casos en què es poden sol·licitar aquestes modificacions de la resolució de concessió, el que comportarà una gestió més àgil que redundarà en benefici de totes les parts implicades.

Llegeix més...

La Fundació BBVA ha publicat la convocatòria d'ajudes a projectes de recerca.

Aquesta convocatòria és una mostra del compromís de la Fundació respecte a la recerca científica, entre altres temes. 

Des de la Fundació BBVA es promociona la ciència bàsica complementada amb projectes de naturalesa aplicada. 

Entre els camps d'actuació, cal destacar la biomedicina i, en aquesta àrea, les ajudes es destinaran a projectes d’investicació clínica i traslacional. Concretament, tendran preferència els treballs relacionats amb les malalties neurodegerativas, oncològiques i cardiològiques.

Llegeix més...

En el BOE núm. 135, de 4 de juny de 2014, s'ha publicat la Resolució de 29 de maig de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2014 per a la concessió de les ajudes corresponents a la convocatòria Plataformes Tecnològiques del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 (Pla Estatal de R+D+I).

El Pla de R+D+I, de caràcter estratègic, és el que finança i executa en el marc de l'Administració General de l'Estat les àrees de foment i coordinació de la R+D+I.

Entre els objectius del Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat està el de promoure l'orientació de la recerca científica.

Llegeix més...

En el BOE del dia 2 de juny, es publica la resolució per la qual la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats convoca les subvencions per al Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior, en el marc del Subprograma Estatal de Mobilitat. L'objectiu de la convocatòria és facilitar la incorporació temporal del personal docent universitari i d'investigadors a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres d'investigació estrangers, amb la intenció que ampliïn els seus coneixements i millorin la seva competència acadèmica, la qual cosa redundarà en benefici del sistema universitari i de R+D+i espanyols.

Existeixen dues modalitats en aquest programa d'ajudes. La modalitat A està destinada a professors i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades. En aquesta modalitat s'espera que els beneficiaris participin en tasques docents i investigadores regulars en el centre d’acolliment. La modalitat B té com a objectiu facilitar la mobilitat de joves doctors que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora.

Les estades tindran una duració mínima de tres mesos i una duració màxima de sis. La subvenció inclou una dotació mensual en concepte de despeses d'allotjament i manutenció (entre 2.150 i 3.100 euros al mes), una dotació per a despeses de viatge fins un màxim de 1.200 euros i una dotació per a despeses d'instal·lació fins un màxim de 2.500 euros. D'aquest dos darrers conceptes, el beneficiari de les ajudes només tindrà dret a percebre la quantitat corresponent a les despeses de viatge i instal·lació que justifiqui i acrediti degudament.

Llegeix més...

En el BOE núm. 127, de 26 de maig de 2014, s'ha publicat l'ordre SSI/852/2014, de 9 de maig, per la qual el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca les subvencions destinades a institucions i entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, per al foment de la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans.

L'Organització Nacional de Trasplantaments té com a objectiu principal la promoció i l'impuls tant de la donació d'òrgans i teixits com dels trasplantaments d'òrgans, teixits i cèl·lules.

Les subvencions s'atorgaran en l'exercici de 2014.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Llegeix més...

A fi de garantir un procediment de selecció transparent i objectiu, la Secretaria d'Estat de Recerca ha publicat una resolució per la qual s'amplien els terminis de resolució de diversos programes d'investigació.

En concret, s'amplien de sis a onze mesos el termini màxim de resolució de convocatòria per a la concessió d'ajudes EMPLEA en les modalitats de titulats universitaris i titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent, i per a la convocatòria de concessió d'ajudes Reptes-Col·laboració del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat.

Així mateix, s'amplia de sis a nou mesos el termini màxim de resolució de les convocatòries EQUIPA 2014 i Europa Centres Tecnològics.

Llegeix més...

En el BOE de 25 de febrer es va publicar una resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació per la qual s'efectua una petita modificació en la convocatòria original per a l'any 2014 de la concessió d'ajudes EMPLEA, en les modalitats titulats universitaris i titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent.

A la resolució original, la proposta de resolució que realitza l’òrgan instructor una vegada examinades i resoltes les possibles al·legacions, es tractava com una resolució provisional, quan hauria de ser una resolució definitiva.

Les ajudes EMPLEA 2014, emmarcades en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, tenen com a objectiu la contractació de tecnòlegs per a la realització d'activitats de R+D+I i la formació que obligatòriament han de seguir aquests tecnòlegs i que els capacitarà com a gestors de R+D+I.

Llegeix més...

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha obert la convocatòria d'ajudes per al foment de la cultura científica i de la innovació 2014, la qual compta amb un pressupost de 3.250.000 euros.

La convocatòria aposta per l'àmbit de les aplicacions per a dispositius mòbils, audiovisuals, videojocs, materials educatius i tallers. Així mateix, amb motiu de l'Any de la Biotecnologia, es prioritzaran els projectes associats a aquests temes. 

Aquesta convocatòria compta amb tres línies d'actuació:

 • Cultura científica i innovació
 • Creativitat i vocacions científiques
 • Xarxes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació
Llegeix més...

La resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, publicada en el BOE del passat 19 de maig, prolonga el termini de resolució referent a les convocatòries d'acreditacions i ajudes als centres d'excel·lència Severo Ochoa . Aquest termini, que anteriorment estava establert en un màxim de sis mesos, s'amplia a un període màxim de nou mesos.

Aquest subprograma d'acreditació i concessió d'ajudes, emmarcat dins el Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, està dirigit a aquells centres i unitats ja existents que realitzen i executen una investigació bàsica de frontera i es troben entre els millors del món en les seves respectives àrees. L'impacte i el lideratge científic internacional d'aquests centres i unitats és un aspecte essencial per al seu reconeixement.

Llegeix més...