En el BOE núm. 183, de 29 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 24 de juliol de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica la de 26 de juny de 2014 i s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les actuacions de programació conjunta tipus COFUND, contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

La convocatòria es va aprovar a través de la Resolució de 26 de juny de 2014 que va aparèixer en el BOE de dia 1 de juliol de 2014. 

Així doncs, el termini de presentació de les sol·licituds s'amplia fins al 2 de setembre de 2014 a les 15.00 hores (hora peninsular).

Llegeix més...

En el BOE núm. 177, de 22 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 18 de juliol de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria 2014, aprovada l'11 de juliol d'aquest mateix any, sobre diverses actuacions contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En les ajudes del Subprograma Estatal de Mobilitat per a la realització d'estades breus en centre de R+D, s'ha vist la necessitat d'ampliar els terminis de presentació de sol·licituds:

El termini per a la realització d'estades breus en centres de R+D serà del 16 de juliol de 2014 al 18 de setembre de 2014.

Llegeix més...

S'ha publicat en el BOE núm. 172, de 16 de juliol, la Resolució d'11 de juliol de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2014, de diverses actuacions contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Al juliol de 2013 es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva  Empleabilitat. El seu objectiu és finançar i incentivar la formació i especialització dels recursos humans, així com facilitar la mobilitat internacional i la mobilitat dins del sector públic a universitats i organismes de recerca.

Llegeix més...

El Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió d'ajuts per a comunicacions orals o pòsters, presentats a congressos científics d'infermeria, jornades o d'altres esdeveniments de divulgació professional en el 2014. 

El Col·legi aportarà 9.000 euros entre les sol·licituds rebudes. 

Entre altres apartats de les bases de la convocatoria, es citen els següents:

  • Podran sol·licitar els ajuts els col·legiats que estiguin al corrent del pagament de les quotes.
  • Queden exclosos els assistents a congressos que no hagin presentat treballs.
  • Les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a les bases es becaran per ordre de lliurament fins que s’hagi acabat l’import disponible.
Llegeix més...

El Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió d’ajuts per a activitats formatives de postgrau per a infermers/es per un import total de 40.000 euros. "La Caixa" hi col·labora amb una aportació de 4.000 euros.

Entres altres apartats de les bases de la convocatòria, es destaquen els següents:

  • Podran sol·licitar els ajuts els col·legiats que estiguin al corrent del pagament de les quotes.
  • Queden exclosos l’assistència a congressos, seminaris, tallers, així com a determinats cursos.
  • Es podrà presentar una única sol·licitud per col·legiat i per convocatòria.
Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, ha sortit publicada la Resolució de 24 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica la de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2013 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'aprovació de la convocatòria està supeditada a l'Ordre ECC/1780/2013, on es poden trobar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. 

Per aquesta modalitat de projectes de R+D+I, s'estableix que les ajudes podran cofinançar-se amb fons FEDER.

Llegeix més...

En el BOE núm. 162, de 4 de juliol de 2014, s'ha publicat la Resolució de 10 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre drogodependències per a l'any 2014. El crèdit procedeix del Fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionats.

En el BOE, d'11 de juliol de 2006, consten les bases reguladores d'aquesta convocatòria. 

Aquesta convocatòria està emmarcada en el Programa Nacional de Biomedicina, relacionat amb el que es disposa a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, i a l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i al seu Pla d'Acció 2013-2016.

Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, ha sortit publicada la Resolució de 26 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les actuacions de programació conjunta tipus COFUND, contemplades en el Programa estatal de R+D+I orientat als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

En l'Ordre ECC/1780/2013, s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes públiques.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació està basat en quatre programes estatals associats amb els objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i de la Innovació. Una de les seves finalitats és la internacionalització de les activitats de R+D+I.

Llegeix més...

En el BOE núm. 159, de dia 1 de juliol, s'ha publicat la Resolució de 24 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es modifica la de 5 de novembre de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2013 del procediment de concessió d'ajudes corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

L'aprovació de la convocatòria està supeditada a l'Ordre ECC/1779/2013, on es poden trobar les bases reguladores de diversos suprogramas del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha corregit un error present a la redacció de la resolució de la darrera convocatòria de subvencions corresponents al subprograma de mobilitat. En aquesta resolució s'establia com a condició indispensable que el sol·licitant de la subvenció havia d'exercir la seva tasca professional en el centre d'adscripció amb el qual tingués una vinculació acreditada per participar en el programa. Amb la nova redacció això no serà indispensable.

L'objectiu d'aquesta convocatòria específica del subprograma de mobilitat és facilitar la incorporació temporal del personal docent universitari i investigador a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres d'investigació estrangers, amb la intenció que ampliïn els seus coneixements i millorin la seva competència acadèmica, cosa que redundarà en benefici del sistema universitari i de R+D+i espanyols.

Llegeix més...