Categories: COVID-19, Recursos humans, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Mesures urgents i extraordinàries en l’àmbit de les administracions públiques

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 84, de dia 15 de maig de 2020, s’ha publicat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Actualment, la lluita contra els efectes de la COVID-19 està posant en relleu una intensa activitat dels poders públics per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia, especialment a partir de la declaració de l'estat d'alarma.

Tot plegat, som davant una crisi econòmica sobrevinguda, d'origen sanitari, d'abast global i sense precedents. En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que són prioritàries, adoptades per les administracions públiques, resulta imprescindible també adoptar mesures d'impuls de l'activitat econòmica per a paliar la situació d'extrema fragilitat i mesures de simplificació administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

MESURES ESTABLERTES, ENTRE D’ALTRES:

Vacances del personal al servei de la Administració de la CAIB

Finalment, s'estableixen determinades mesures que afecten el personal al servei de l'Administració d’aquesta Comunitat Autònoma, referides al gaudiment de vacances, en atenció a la situació especial provocada per la declaració de l'estat d'alarma i les mesures de desescalada posteriors. En concret, se suspèn, per a l'any 2020, l'aplicació de les normes reglamentàries o convencionals que regulen el període ordinari de vacances, que es pot circumscriure als mesos de juliol i agost, per tal de garantir el manteniment dels serveis de l'Administració en cada una de les fases de transició fixades pel Ministeri de Sanitat

Teletreball

És proporciona un marc legal perquè es pugui donar cobertura al teletreball dins el món estatutari. Durant aquesta crisi, el personal especialment sensible (més grans de seixanta anys, professionals amb patologies com MPOC, cardiopaties, malalties renals o oncològiques, diabetis, etc.) ha estat retirat de la primera línia de feina i s'ha establert que poguessin acomplir les seves funcions en la modalitat de teletreball, ja sigui fent consultes per via telefònic o per videoconferència. També s'han hagut de tancar serveis de consultes externes i sales d'operacions, per tal d'evitar l'exposició dels professionals i prevenir contagis, i, en la mesura que ha estat possible, s'ha fet la feina en la modalitat de teletreball. Aquesta situació no està prevista en un marc legal, i aquest resultat necessari per poder establir les condicions en què s'ha de dur a terme.

Mobilitat forçosa

Quant a la regulació de la mobilitat forçosa temporal pel personal estatutari, resulta totalment necessària per garantir l'assistència en les situacions urgents i inajornables, en què el professional hagi de prestar el seu servei fora del centre assignat. Per això resulta imprescindible disposar d'una eina jurídica que prioritzi l'interès general sobre l'interès particular per permetre donar cobertura a la població.

Jornada de treball

Pel que fa a la jornada de treball, és necessari clarificar els torns de feina, en jornada tant diürna com nocturna i en els torns rotatoris, per establir de manera clara, des d'un punt de vista normatiu, la nova situació.

Equips de protecció

Atesa l'evolució de la crisi sanitària, resulta imprescindible mantenir de manera ininterrompuda la dotació suficient d'equips de protecció individual per als professionals sanitaris, com també per a la resta de personal al servei de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental.

Tramitació d’emergència

Així mateix mitjançant tramitació d'emergència, s’han de subministrar bates de protecció, guants, mascaretes, busos, davantals de plàstic, ulleres, caputxes, polaines, pantalles, solució hidroalcohòlica i viricida, i qualsevol altre element que es consideri necessari per al tractament i la prevenció de la COVID-19, ateses les moltes dificultats que es preveuen per comprar aquest material per les vies ordinàries, durant un període llarg de temps (que es calcula en 24 mesos). També es pretén fomentar que aquests productes siguin elaborats per empreses locals que tenen o poden tenir la capacitat necessària per produir-los, facilitant-ne l'adquisició posterior.

Medicaments

És regula un sistema de provisió de medicaments.

També s'estableix el règim econòmic de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia.

Serveis Socials

S'estableix una prestació econòmica extraordinària de compensació d'atencions en l'entorn familiar i el suport a cuidadors no professionals per a persones en situació de dependència als quals s'ha suspès el servei de centre de dia a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, amb una vigència inicial de quatre mesos, prorrogables per acord del Consell de Govern.

Trobareu tota la informació al BOIB de dia 15 de maig.

Correcció d’errades

En el BOIB núm. 97, de dia 30 de maig, s’ha publicat la correcció d’errades del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per parl·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

[Fonts: BOIB. Núm. 84. 15/05/2020  BOIB. Núm. 97. 30/05/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19