Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Règim sancionador específic per als incompliments

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Amb l'objectiu d'establir mesures unificades i coordinades que permetin agilitar la tramitació i resolució dels procediments sancionadors derivats dels incompliments de la normativa vigent per fer front a la COVID-19, el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Aquest Decret llei, elaborat a proposta de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització i la Conselleria de Salut i Consum, suposa un instrument efectiu per garantir el compliment de les normes fixades per salut pública davant la situació actual. La norma determina els procediments que s’han de seguir, tipifica les infraccions, estableix les sancions corresponents i centralitza l'exercici de la potestat sancionadora autonòmica en un únic òrgan.

Respecte a les infraccions i sancions, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es graduen tenint en compte la naturalesa de la infracció i les circumstàncies concurrents, atenent criteris relacionats amb la intencionalitat; la transcendència del dany o perjudici causat a la salut pública; el nombre de persones afectades; el benefici obtingut a conseqüència de la infracció; la reincidència; la posició de l'infractor al mercat, i la categoria de l'establiment o les característiques de l'activitat.

Infraccions lleus amb sancions d'entre 100 i 3.000 euros:

  • L'incompliment de l'obligació de l'ús de mascaretes (ja tipificat pel Govern estatal amb una sanció de 100 euros).
  • L'incompliment, per part d'establiments oberts al públic, d'oferir informació als usuaris sobre horaris, aforaments, distància social i ús de mascaretes.
  • L'incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquestes afectin a menys de 15 persones.

Infraccions greus amb sancions entre 3.001 i 60.000 euros:

  • L'organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
  • La participació en reunions, festes o altres esdeveniments de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
  • L'incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permesos en establiments o activitats, quan no constitueixin una infracció lleu ni molt greu.

Infraccions molt greus amb sancions entre 60.001 i 600.000 euros:

  • La comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
  • L'incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població. A aquest efecte, es fixen com a molt greu els incompliments que afectin a més de 150 persones.

El decret estarà vigent des de la seva publicació en el BOIB i fins que el Govern de l'Estat declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

[Fonts: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. 10/07/2020 - BOIB. Núm. 121. 10/07/2020 - BOE. Núm. 227. 24/08/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19