Categoria: Institucions sanitàries

Projecte d’obres de condicionament interior d’espais per a dipòsit de medicaments a l’Hospital General

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 152, de dia 22 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual se sotmet a informació pública la memòria valorada per al projecte d’obres de condicionament interior d’espais per a dipòsit de medicaments a l’Hospital General de Palma.

 L'Acord del Consell de Govern de 17 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 135, de 18 d'octubre de 2022) va declarar inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per al condicionament interior d'espais per a dipòsit de medicaments a l'Hospital General de Palma.

Es sotmet a informació pública la memòria valorada per al projecte d'obres de condicionament interior d'espais per a dipòsit de medicaments, a l'Hospital General de Palma.

Aquest expedient pot ser objecte de consulta a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a l'adreça web https://ibsalut.es/empreses-i-proveidors.

Fixar el termini per a la informació pública en quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (c. de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a l'Oficina Tècnica de Supervisió.

Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB. Núm. 152. 22/11/2022]

[Foto: Infosalut / Hospital General de Mallorca / CC BY-NC-SA 4.0]