Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

El Govern incrementa fins a un 300% el complement econòmic per a les places de molt difícil cobertura

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Es contempla per primera vegada la regulació de zones i llocs de treball de molt difícil cobertura, per a aquells supòsits en els quals el dèficit de professionals impedeixi garantir de forma especialment urgent l'assistència sanitària.

Amb aquest decret s'atorga seguretat jurídica al complement retributiu existent per a les actuals places de difícil cobertura per a les categories A1 (facultatius metges) i A2 (infermeria). Gairebé 2000 professionals sanitaris en les àrees de Salut de Menorca, Eivissa i Formentera reben actualment aquest complement, que oscil·la entre els 4.000 i 6.000 euros anuals. Un complement que podria incrementar-se fins a un màxim de 20.000 euros a l'any en els casos de places de molt difícil cobertura.

Llocs de treball de difícil cobertura

Amb aquest decret s'estableix un marc normatiu i s'atorga seguretat jurídica en la definició dels llocs de difícil cobertura, unificant aquest concepte retributiu.

El lloc de treball de difícil cobertura és una categoria professional o especialitat, la provisió de la qual es veu dificultada per raons d'índole tècnica o geogràfica. Per a fer atractius aquests llocs (i zones) es crea un complement retributiu complementari.

En el Servei de Salut es consideren places i llocs de treball de difícil cobertura els ocupats per personal estatutari sanitari de les categories A1 i A2 que treballen en les àrees de salut de Menorca, Eivissa i Formentera.

Aquesta nova regulació unifica amb caràcter definitiu la naturalesa jurídica i econòmica d'aquest concepte. El complement de llocs de difícil cobertura és una retribució complementària lligada a l'ocupació de les places i els llocs de treball.

El decret obre també la possibilitat que es modifiqui l'àmbit d'aplicació, de manera excepcional i amb caràcter temporal, a aquelles altres categories professionals de personal estatutari en què s'apreciï un dèficit de professionals.

Llocs de molt difícil cobertura

D'altra banda, i per als casos en què s'apreciï un dèficit estructural en la provisió i sempre que concorri, addicionalment, una necessitat urgent i peremptòria de cobertura que impedeixi garantir la cartera de serveis de l'àrea de salut corresponent, es permet que el Consell de Govern, a petició raonada del Servei de Salut de les Illes Balears i amb els tràmits pertinents previs, pugui declarar transitòriament, determinades places, llocs o funcions com de «molt difícil cobertura», mitjançant un acord a aquest efecte, que establirà l'import d'aquestes retribucions i la durada temporal de tal mesura.

La resolució del Consell de Govern concretarà les quanties que han de percebre aquests professionals, així com la durada de la mesura. Aquestes quantitats podran arribar fins a un increment màxim del 300% per sobre del complement actual dels llocs qualificats com de difícil cobertura.

Criteris per a la declaració d'una plaça o àrea de difícil cobertura

Per procedir a la declaració d'una plaça o lloc de difícil cobertura pel procediment , es tendran en compte els següents criteris:

  • El preu mitjà de lloguer d'un habitatge de superfície mitjana d'una zona geogràfica pròxima al centre de prestació dels serveis en comparació amb la resta del territori de les Illes Balears, així com amb la resta del territori de l'Estat.
  • La sobrecàrrega estacional mesurada en funció de la població desplaçada o flotant en el període estival.
  • La dificultat de cobertura de les places i els llocs de treball pels diferents sistemes de selecció i provisió, tant els de personal fix, com els de personal temporal.
  • La doble insularitat, per prestar servei en algun centre o establiment sanitari de les Gerències Territorials de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Incentius per a àrees i llocs de treball de difícil i molt difícil cobertura.

La prestació de serveis en places i llocs de difícil cobertura serà incentivada a través de les mesures següents:

  • El reconeixement del complement retributiu de llocs de difícil cobertura.
  • La valoració addicional en els procediments de selecció i provisió, així com en els procediments d'accés i progressió en la carrera professional.
  • La prioritat per a la participació en les activitats formatives i en els projectes de recerca relacionats amb la seva activitat professional.

Eliminació del requisit de coneixement de català.

Els processos selectius i de provisió de personal amb funcions sanitàries permetrà l'accés de professionals sense l'acreditació oficial d'un determinat nivell de català.

La Conselleria de Salut procurarà que, una vegada dins de l'Administració, les persones que no tinguin un determinat nivell de català puguin formar-se o millorar en el coneixement de la llengua catalana, amb la col·laboració de l'Administració, per mitjà del foment dels cursos adequats, per a facilitar als ciutadans el dret d'utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials en les seves relacions amb l'Administració. Igualment, els procediments de provisió de personal valoraran com a mèrit els diferents nivells de coneixements de català.

[Font: Conselleria de Salut. 29/08/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]