Categories: Institucions sanitàries, Formació especialitzada

La Conselleria de Salut s’adhereix al manifest de consellers per implantar mesures estatals urgents en atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el darrer Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va quedar reflectida clarament la preocupant situació deficitària en especialistes de medicina familiar i comunitària, una situació que pateix tot el Sistema Nacional de Salut i de la qual no escapen les Illes Balears, per la singular idiosincràsia i la condició de territori insular.

Davant aquest dèficit de professionals sanitaris, l’envelliment d’aquests i la dificultat d’atreure’ls i retenir-los, la Conselleria de Salut s’adhereix a les mesures que s’exigeixen en el manifest de consellers, especialment en accions estatals que inclouen formació sanitària especialitzada i de manera urgent.

Així, el manifest indica:

En primer lloc, cal garantir que el sistema d’elecció de places MIR no deixi places desertes, com s’ha esdevingut aquest any amb dues-centes places a tot l’Estat. Davant les circumstàncies excepcionals en què ens trobam, és necessari arbitrar solucions excepcionals que facilitin que es cobreixin totes les places ofertes. En cas de no tornar a un sistema presencial, el procés telemàtic s’ha de fer amb la màxima transparència, garantint en temps real el coneixement de les places disponibles a cada moment per part dels aspirants. Aquest canvi hauria de ser efectiu per a la pròxima convocatòria MIR. A més, caldria facilitar que l’Ordre que regula la formació sanitària especialitzada permeti que no quedin sense cobrir tampoc aquelles places que, un cop adjudicades, els adjudicataris finalment no en prenguin possessió, renunciant-hi abans de signar el contracte.

En segon lloc, no hem de continuar donant validesa a un sistema formatiu que genera un desplaçament creixent a altres escenaris assistencials que encara no s’han resolt. Això genera un empitjorament del dèficit crònic d’especialistes en medicina de família i comunitària que engrosseix la problemàtica que suposen les jubilacions en aquest àmbit. Ens referim en aquest punt a la necessitat que es creï a Espanya l’especialitat de medicina d’urgències i emergències. Hem de procedir, tan aviat com sigui possible, a crear amb tramitació preferent aquesta nova especialitat, tal com s’ha fet fa pocs mesos amb la de psiquiatria infantil i de l’adolescència, si és possible, abans que es faci el pròxim examen MIR.

En tercer lloc, fa falta ampliar, per via d’urgència, el nombre de places de formació mèdica especialitzada en medicina de família i comunitària, perquè puguem afrontar el relleu generacional sense les perspectives de dèficit de què alerta el mateix informe del Ministeri. Però, per poder dur-ho a terme necessitam un sistema d’acreditació d’unitats docents més flexible i més àgil. Per això, també cal aprovar, abans de la pròxima convocatòria MIR, la revisió de la normativa de requisits d’acreditació d’unitats docents en l’especialitat de medicina de família que, entre altres mesures, hauria de mantenir oberta la convocatòria perquè l’acreditació estigui oberta permanentment.

En quart lloc, una vegada aquest sistema d’acreditació i el programa formatiu de l’especialitat estiguin reformats i permetin acreditar un nombre de places més gran, és necessari fer-ho mitjançant una convocatòria de places MIR extraordinàries en l’especialitat de medicina familiar i comunitària. El Govern d’Espanya i els governs autonòmics hem d’acordar un pla extraordinari de formació per escometre un important increment de les places formatives d’aquesta especialitat en les convocatòries MIR dels anys vinents que corregeixi la situació de dèficit a la qual ens aboquen les previsions de jubilació. Calculam la necessitat d’ampliació urgent de devers mil places formatives anuals de medicina familiar i comunitària a tot Espanya.

És obligatori desenvolupar els instruments que permetin que en el futur el Sistema Nacional de Salut planifiqui l’oferta formativa amb més rigor. Atès que el sistema MIR és un instrument de cobertura estatal en el qual es formen especialistes a les diferents comunitats autònomes per a tot el Sistema Nacional de Salut, és fonamental la creació definitiva d’un Registre Estatal de Professionals Sanitaris que pugui orientar les necessitats de formació d’especialistes per prevenir l’aparició de dèficits de professionals de determinades especialitats.

Hem de fomentar i implementar, a través del Pla d’Acció Estatal, totes les mesures possibles que facilitin el desenvolupament competencial del metge especialista en medicina familiar i comunitària, dotant-lo de temps i espai per recobrar el seu rol com a eix vertebrador de la millor atenció integral dels ciutadans. Creim que aquestes propostes poden servir de base per a un gran acord nacional de mesures de xoc per afrontar un problema que afecta, en aquests moments, professionals i pacients de tot l’Estat espanyol. El futur del Sistema Nacional de Salut no es pot permetre que no actuem amb la màxima diligència en un assumpte d’importància tan fonamental. No hi ha ara mateix en la sanitat espanyola un problema més urgent ni una necessitat més inexcusable. Per això, hem d’adoptar un compromís conjunt per tirar endavant amb el màxim consens les mesures de competència estatal que tenen la clau per solucionar aquesta situació.

La Conselleria de Salut considera urgent garantir la cobertura de l’assistència sanitària a través d’un gran pacte nacional de mesures de xoc, que permeti revertir la situació que pateixen a tot l’Estat tant els professionals com els pacients.

[Font: Conselleria de Salut. 17/01/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]