Categoria: Institucions sanitàries

Es regula la cartera comú suplementària de prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El BOE del 3 de novembre publica el Real Decret 1506/2012, que regula la cartera comú suplementària de prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salut i fixa les bases per a l'establiment dels imports màxims de financiació en prestació ortoprotèsica.

Abans de l'aprovació del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, existia una sola cartera de serveis comuns per a prestació ortoprotèsica, però aquest decret va establir una diferenciació en la cartera de serveis comuns, per la qual es creava una cartera suplementària: la prestació ortoprotèsica quedava separada entre la que s'utilitza en els centres hospitalaris, sense aportació de l'usuari, i la que es proporciona en la manera ambulatoria, que està subjecta a aportació de l'usuari.

Amb l'aprovació del Reial decret 1506/2012, s'estableixen les bases per crear una cartera de productes ortoprotèsics susceptibles a aportacions de l'usuari i es determinen aquestes aportacions.

En primer lloc, es crea una oferta de productes ortoprotèsics en la qual s'establirà un import màxim de finançament per part del SNS. Per determinar aquest import màxim es valoraran les característiques de disseny dels productes, la seva funcionalitat i prestacions, els grups de població als quals van destinats, els avantatges que representen quant al tractament, recuperació i qualitat de vida dels pacients, els seus preus, el seu consum i el cost-benefici que pugui proporcionar al sistema sanitari. En el cas dels implants quirúrgics també es tindran en consideració l'adequació a la tècnica quirúrgica i la facilitació de la implantació.

En principi no seran finançables aquells productes el preu ofert dels quals al SNS superi l'import màxim de finançament del producte, però es deixa en mans de la legislació de les CCAA la possibilitat de finançar parcialment el producte i que l'usuari aporti la diferència entre el preu del producte i aquest import màxim de finançament.

En segon lloc es determina la part del preu del producte susceptible de ser finançada per l'usuari. L'aportació vària en funció de la situació econòmica d’aquest, comprenent entre una financiació del 60% del preu del producte acceptat pel ministeri de sanitat, per a usuaris amb una renda anual igual o superior als 100.000€, al 10% d'aquest preu per a pensionistes. Queden exempts de qualsevol aportació els afectats amb síndrome tòxica, les persones amb discapacitat que siguin beneficiàries del sistema especial de prestacions socials i econòmiques, perceptors de rendes d'integració social, perceptors de pensions no contributives, parats sense dret a percebre subsidi de desocupació i persones que requereixin tractaments derivats d'accident de treball o malaltia professional.

[Font: BOE. Núm. 265. 03/11/2012]