Categoria: Recursos humans

Oposició grup administratiu: audiència als interessats en el recurs de reposició

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 55, de dia 27 d’abril de 2021, s’ha publicat la Resolució per la qual es dona audiència als interessats en el recurs de reposició interposat contra la Resolució del director general de l'IB-Salut, per la qual s'aprovava la llista de persones que havien superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu de la funció administrativa.

Aquest recurs el va interposar una aspirant en data 31 de març de 2021 contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 25 de febrer de 2021.

En el mes d'abril de 2018 es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (grup C1) dependents de l'IB-Salut.

El mes de febrer de 2021 s'aprovà  la llista de persones que havien superat el concurs oposició  i també la llista complementària de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que havien superat el procés selectiu per si es donàs el cas alguna no complís els requisits per ser nomenada personal estatutari. La persona que va interposar el recurs figurava en aquesta última llista. El mes de març es va publicar la modificació de la resolució de febrer. 

En data 31 de març de 2021 la reclamant va presentar un recurs de reposició enfront de l'anterior resolució, que resumidament, es fonamenta en els aspectes següents:

  • Que se li hauria de computar com a formació el Màster en Gestió Sanitària.
  • Que se li hauria de computar com a formació les assignatures de la Llicenciatura de Dret.

Audiència

Ara es resol donar audiència per termini de 10 dies hàbils als interessats en el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu de la funció administrativa convocat en la data citada, del recurs interposat a fi que formulin les al·legacions que estimin pertinents. Aquest recurs està a la disposició dels interessats en el Servei de Desenvolupament Tècnic en Processos de Selecció, situat en el C/ del Gremi Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló, Palma.

[Font: BOIB. Núm. 55. 27/04/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital d'Inca exterior / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades