Categoria: Recursos humans

S’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup auxiliar administratiu del Servei de Salut de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 98 de 22 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrativa.

La resolució obre un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figurin en cada llista complementària aportin, entre d'altres, els següents documents:

  • Certificat B1 de català
  • Titulació acadèmica exigida
  • Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista s'ha d'emplenar i registrar telemàticament des de la web del candidat de l'IB-Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

Llistes publicades

Es poden consultar les llistes publicades completes en aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 98. 22/07/2021]

[Foto: BigOakFlickr / Macbook keyboard macro / CC BY­ND 2.0]