Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc cap de secció del Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 28, de dia 24 de febrer de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció del Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor

Requisits específics

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l'especialitat en què participin, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública a l'especialitat esmentada.
  • És un requisit haver ocupat una plaça de facultatiu de l'especialitat de què es tracti a les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut o de la Unió Europea, per un període no inferior a dos anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent als diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com un de sol els períodes de temps en què s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça. 

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, disponible a la web de l’Hospital de Manacor, els aspirants han d'aportar els documents següents:

  • Document d'identitat (DNI o NIE).
  • Titulació acadèmica universitària de l'especialitat a què s'opta.
  • Nomenament, o contracte, de l'especialitat a què s'opta.
  • Projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.
  • Historial professional, en què han de figurar com a mínim els apartats següents: Formació universitària; Formació especialitzada; Experiència professional en els àmbits assistencial i docent; Mèrits científics i de recerca; Altres activitats.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, adreçada a l'òrgan convocant, s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 28. 24/02/2024]

[Foto: Govern de les Illes Balears]