Categoria: Sociosanitari

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs d'investigació sobre serveis socials

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 114, de dia 8 de setembre, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 6 de setembre de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs d'investigació en l'àmbit dels serveis socials, per l'any 2016.

L'objectiu es donar suportals investigadors residents a les Illes Balears, que treballen a l'àmbit universitari, de les administracions públiques i/o del tercer sector, perquè puguin donar a conèixer els resultats de la seva producció investigadora en l'àmbit dels serveis socials.

Poden sol·licitar els ajuts persones que compleixin els requisits següents:

 

 

  • Que el treball d'investigació a publicar i/o difondre hagi tingut com a àmbit d'actuació i/o implementació l'àmbit territorial de les Illes Balears.
  • Que es tracti de publicacions d'una primera edició.
  • Que el treball d'investigació a publicar s'hagi redactat mitjançant un ús no sexista del llenguatge.
  • Ser resident a les Illes Balears.
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • No incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005 per ser beneficiari de subvencions.
  • Haver realitzat el treball d'investigació entre l'1 de gener i la data de publicació de la convocatòria d'aquesta subvenció.

L'import màxim d'aquestes subvencions serà de 15.000,00 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB.

es sol·licituds s'han de presentar en el termini de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 114. 08/09/2016]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]