Categories: Recursos humans, COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 259, de dia 30 de setembre, s'ha publicat el Reial Decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de recursos humans en el SNS per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha obligat durant aquests últims mesos a les diferents Administracions Públiques a dedicar tots els seus mitjans personals i materials a garantir el seu funcionament, la prestació dels serveis públics pels seus empleats de forma no presencial i l'exercici dels drets de la ciutadania i empreses.

Les mesures contingudes en aquest BOE tenen com a objectiu impulsar noves formes d'organització i estructuració del treball en les Administracions Públiques, així com regular el teletreball i adaptar-se a l'administració digital.

D'altra banda, altres aspectes com la imprevisibilitat i magnitud d'aquesta crisi sanitària obliguen a realitzar diverses mesures excepcionals i de reforç en matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut (SNS) en tot el territori nacional, ampliant les possibilitats de contractació de professionals per part de les comunitats autònomes.

Al mateix temps es desitja configurar un marc normatiu bàsic, tant des de la perspectiva del règim jurídic de les Administracions Públiques, com des del punt de vista més específic dels drets i deures dels empleats públics. En el Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, ja es contempla el teletreball.

Definició

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació.

Ara es disposa, a través dels següents articles:

  • Article 1. Modificació del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat el mes d’octubre de 2015. S'introdueix un nou article 47 bis en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que queda redactat en els termes especificats en el BOE.
  • Article 2. Mesures de contractació excepcional de personal facultatiu i no facultatiu.
  • Article 3. Prestació excepcional de serveis del personal mèdic i d'infermeria estatutari, laboral i funcionari.

Disposicions diverses

  • Es modifica un dels articles de la llei del mes de novembre de 2002, d'ordenació dels professionals sanitaris, que entre altres coses diu “L'accés a la formació sanitària especialitzada s'efectuarà a través d'una convocatòria anual de caràcter nacional”
  • Les Administracions Públiques que hagin d'adaptar la seva normativa de teletreball al que es preveu en aquest reial decret llei disposaran d'un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest.
  • Aquest reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE.
  • Les mesures incloses en els articles 2 i 3 del present reial decret llei resultaran d'aplicació per un termini inicial de dotze mesos a partir de la seva entrada en vigor, podent ser prorrogades per decisió de la persona titular del Ministeri de Sanitat per successius períodes de tres mesos o inferiors en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

[Font: BOE. Núm. 259. 30/09/2020]

[Foto: splitshire.com / Notebook / CC-by-sa-2.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19