Categoria: Institucions sanitàries

Salut elabora un pla estratègic per afrontar els canvis que necessita l’atenció primària en els propers anys

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El pla s’estructura en forma de sis grans línies estratègiques dirigides a enfortir l'atenció primària i reforçar-ne el lideratge com a porta d'entrada de la sanitat.

Salut ha elaborat el Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026 per tal d’abordar i afrontar els canvis que necessita l’atenció primària en els anys vinents. El Pla, que es va presentar el dia 1 d'abril al Consell de Gestió d'Atenció Primària de Mallorca, analitza de manera sistematitzada la realitat de l’atenció primària a cadascuna de les àrees de salut, estableix objectius, proposa línies de millora i assenyala la manera d’implementar-les. En definitiva, conté les orientacions estratègiques que guiaran l’atenció primària de les Illes Balears en els anys vinents.

L’atenció primària és el nivell assistencial més proper als ciutadans i, ateses les seves característiques, és el lloc on cal resoldre o orientar la gran majoria dels problemes de salut de la població. Per això, garantir l’accessibilitat i la continuïtat en l’atenció, proveir-la de la tecnologia necessària i procurar-hi el desenvolupament professional i la satisfacció dels usuaris i dels professionals són aspectes importants que cal potenciar.

El Pla Estratègic s’estructura en forma de sis grans estratègies, dirigides principalment als ciutadans i als professionals: garantir la sostenibilitat de l’atenció primària, aconseguir que l’atenció primària sigui central en l’atenció dels ciutadans, orientar-ne els serveis als ciutadans i a la comunitat, prestar una atenció integral i de qualitat que aporti valor, avançar en la transformació digital de l’atenció primària i impulsar el desenvolupament professional, la recerca i la innovació en matèria de salut en aquest àmbit.

1. Garantir la sostenibilitat de l’atenció primària

Un element clau per enfortir l’atenció primària i perquè aquesta pugui respondre de manera òptima a les necessitats i expectatives dels ciutadans és disposar d’una suficiència pressupostària que permeti sostenir financerament els recursos (humans, materials…) necessaris, considerant la sostenibilitat del sistema i seguint el principi d’equitat.

2. Aconseguir que l’atenció primària adquireixi la centralitat en l’atenció dels ciutadans

Perquè l’atenció primària pugui adquirir i exercir el lideratge i la centralitat requerida en el conjunt del sistema sanitari necessita que sigui valorada, coordinar-se de manera eficaç amb altres nivells assistencials i amb altres institucions, estar ben organitzada i gestionada i que hi participin els ciutadans i la comunitat en la presa de decisions.

3. Orientar els serveis als ciutadans i a la comunitat

A més de l’excel·lència en les actuacions clíniques (preventives, assistencials o rehabilitadores), cal incloure la garantia d’una atenció empàtica, la formalització de la participació activa, l’adaptació a les necessitats i les inquietuds de la societat a la qual pertany per mitjà de l’exercici de la seva responsabilitat social corporativa, la promoció d’actituds respectuoses amb el medi ambient, així com la consideració del plurilingüisme i de la perspectiva de gènere.

4. Prestar una atenció integral i de qualitat que aporti valor a la salut de la comunitat

La finalitat essencial de l’atenció primària és aportar valor a la salut dels ciutadans per mitjà de la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, a més de l’atenció efectiva i de qualitat quan sigui necessària, tant en els processos aguts i en les demandes urgents com en les situacions de cronicitat, de dependència o en l’etapa del final de la vida. En tots els casos, l’atenció s’ha de caracteritzar per una gran capacitat dels professionals de l’atenció primària per resoldre les demandes dels ciutadans i per garantir sempre la seguretat del pacient.

5. Avançar en la transformació digital de l’atenció primària

Per desenvolupar plenament la potencialitat de l’atenció primària, entre altres aspectes, ha de disposar de solucions tecnològiques i instrumentals innovadores, centrades en les àrees que aportin més valor als pacients i als professionals i destinades a solucionar de manera efectiva les necessitats de salut detectades. Per això, cal avançar en la transformació digital de l’atenció primària a fi d’incrementar l’efectivitat de les actuacions que s’hi duguin a terme, garantir l’equitat i millorar la qualitat de vida, compatibilitzant el desenvolupament tecnològic amb la humanització de l’atenció.

6. Impulsar el desenvolupament professional, la recerca i la innovació en matèria de salut a l’atenció primària

Perquè els professionals de l’atenció primària puguin respondre amb efectivitat a les demandes de la població han d’adquirir coneixements i habilitats que contribueixin a proporcionar una atenció més àgil, més segura i de qualitat. Per a això, un aspecte bàsic que cal tenir en compte és el correcte desenvolupament professional, de la investigació i de la innovació.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 01/04/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]