En el BOIB núm. 104 de 5 d'agost, s'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB). L'objectiu del conveni és regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'ASPANOB per a l'any 2021.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 105, de dia 7 d'agost, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2021, per la qual es fa pública la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària a cada una de les Illes Balears, amb l’objecte de determinar l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas, d’acord amb allò que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Llegeix més...

El Consell de Govern del dilluns 2 d’agost de 2021, ha aprovat un conjunt de noves mesures per continuar l’estratègia de contenció de la transmissió del SARS-CoV-2 a les Illes Balears. L’objectiu és dur a terme iniciatives dirigides a evitar l’augment de casos en els àmbits on més es produeixen i en els transitats per les persones més vulnerables.

Llegeix més...