Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Pla de mesures per garantir la seguretat i prevenir riscs de contagi

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Les mesures que s’adopten responen a l’equilibri entre la necessària protecció de la salut pública i l'increment en el nombre i intensitat de les activitats que afavoreixin la recuperació de la vida social i econòmica.  Les mesures incloses en el Pla són complementàries a les establertes pel Govern de l’Estat en el Reial decret Llei 21/2020

El Pla actual ha començat a funcionar a partir del día 22 de juny i estarà en vigor fins que el Govern central declari la finalització de la situació de crisi sanitària.

Aquest Pla es podrà modificar, adaptar i actualitzar per resolució de la consellera de Salut i Consum i les seves mesures seran objecte d’avaluació contínua.

També es regula un Comitè d’Alerta i de Seguiment de la COVID-19 a les Illes Balears (CASCOIB), òrgan d’assessorament i consulta. A la vegada, es dona continuïtat a la Comissió de Seguiment del Pla, creada el 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19

A més a més, aquest Pla conté mesures específiques per a la prevenció de possibles rebrots per a la situació posterior a la finalització de l’estat d’alarma.

MESURES GENERALS

Referides a la protecció, a la distància personal, als aforaments, a la higiene i prevenció, i també mesures per evitar la confluència massiva de persones en l'entorn laboral.

El deure de cautela i protecció i de respecte de les mesures de seguretat i higiene exigible als titulars de qualsevol activitat, que a més han d’implantar plans de gestió del risc per a la prevenció del contagi de la COVID-19.

Mascareta. S’estableix l’ús obligatori a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic, quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal d’un metre i mig. La novetat en aquest aspecte és que l’ús de mascareta serà obligatori en els espectacles culturals i esportius que es duguin a terme a l’interior d’espais tancats, així com a l’interior de tots els establiments comercials, per a totes les persones majors de sis anys, excepte en els supòsits prevists en l’article 6.2.del Reial decret llei.

Mesures d’higiene de carácter general. Així mateix, s’estableixen també mesures d’higiene de caràcter general, com ara assegurar que els treballadors tenen a la seva disposició sabó i aigua, disposar de solució hidroalcohòlica o l’organització de torns en els llocs de treball per tal de garantir, la distància de seguretat.

Gestió en matèria farmacèutica i mesures relatives al Servei de Salut

  1. Es podran establir mesures oportunes per dispensar medicaments en modalitat no presencial.
  2. D’altra banda, pel que fa a l’accés als recintes sanitaris, s’haurà de procurar l’establiment de sistemes de control de temperatura.
  3. Es manté l’organització amb doble circuit en l’Atenció Primària.

MESURES RELATIVES ALS SERVEIS SOCIALS 

  1. Es regulen els serveis i les prestacions en matèria de serveis socials de gestió del Govern de les Illes Balears, tot i que també seran d’aplicació amb caràcter general per a tots els centres i serveis mentre els consells insulars no en dictin de pròpies.
  2. S’estableix l’obligació d’informació sobre l’existència o sospita de persones amb la COVID-19, l’elaboració de plans de contingència en serveis residencials i els d’estades diürnes per a persones grans, en situació de dependència o amb discapacitat; els serveis de promoció de l’autonomia personal per persones adultes, els serveis d’atenció primerenca, el règim de visites i sortides als serveis socials de tipus residencial i la inspecció i supervisió de les condicions sanitàries.
  3. A més, es faculta la Conselleria de Salut per, en funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada centre residencial i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials, de caràcter públic o privat, i disposar d’un seguit d’actuacions en aquests, que poden consistir a assumir o controlar l’assistència sanitària de les persones residents amb el personal sanitari propi de la residència o traslladar a les persones residents a un altre recurs residencial, amb independència del seu caràcter públic o privat, entre d’altres.

MESURES ESPECÍFIQUES RELATIVES A LES ACTIVITAS DE CAIRE SOCIAL 

Mesures sanitàries que s’han de prendre als parcs infantils, les platges, les piscines, les vetlles i enterraments, els llocs de culte, les cerimònies nupcials i altres esdeveniments socials, i les festes, atraccions de fira i festes populars.

ALTRES ACTIVITATS

A més, s’han establertes altres mesures referents a educación, esports, cultura, transport públic, entre d’altres. En aquest enllaç podeu consultar la informació al respecte.

Així mateix, podeu trobar la información completa en el BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020.

[Fonts: Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. 19/06/2020 - BOIB. Núm. 112. 20/06/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19