En el BOIB núm. 27, de 24 de febrer de 2015, s'ha publicat la Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual s'aprova la modificació de l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La reglamentació europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola se basa en el prototipus mediterrani de farmàcia. L'ordenació de les oficines de farmàcia s'ha de dur a terme per les administracions sanitàries que estableixen els catàlegs i plantes farmacèutiques, i també les distàncies mínimes per a la distribució d'oficines de farmàcia.

Hi ha indicadors que ens informen de la necessitat d'efectuar reformes en el sistema legal de planificació farmacèutica i la necessitat de revisar les oficines de farmàcia autoritzades per tal de convocar nous concursos.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 22, de 14 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut, de 6 de febrer de 2015, per la qual s'aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.

En el mes de novembre de 2014 es va modificar, mitjançant un Decret llei, l'ordenació farmacèutica de les Balears. En un dels seus articles s'estableix que el conseller competent ha d'aprovar la planta farmacèutica, prèvia audència al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i als municipis corresponents a través de les associacions que els representen. També és necessari un informe justificatiu del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia.

Per elaborar la planta, cal considerar la delimitació territorial i el municipi com a entitat territorial menor.

Llegeix més...

Segons el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, uns 4.500 pacients han començat el tractament amb els nous antivirals per tractar l'hepatitis C, una estimació feta en base als fàrmacs comprats per les comunitats autònomes.

El ministre ha fet aquestes declaracions en el marc de la seva intervenció en el Ple del Senat, en resposta a una pregunta sobre el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C. També s'ha referit a la posada en funcionament d'aquest Pla.

Així mateix, Alfonso Alonso ha manifestat que es mantenen converses amb la indústria farmacèutica per incorporar fàrmacs innovadors contra l'hepatitis C al finançament públic.

Llegeix més...

En el BOE núm. 35, de 5 de febrer de 2015, s'ha publicat el Decret-llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La normativa europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola, Llei 7/1998, de 12 de novembre, atén el model mediterrani de farmàcia, comportant un sistema basat en la intervenció administrativa, tant a nivell d'ordenació i planificació de l'activitat farmacèutica com en la instauració dels procediments de preus autoritzats.

D'aquesta forma, el sistema de configuració de la planta farmacèutica s'ha basat en el mòdul poblacional, la qual cosa comporta excessives concentracions de farmàcies. Balears compta amb un total de 436 oficines de farmàcia obertes al públic. A més, tot això s'ha vist aguditzat per les contínues reformes normatives sobre racionalització, finançament i reducció de la despesa farmacèutica.

Llegeix més...

En el BOE núm. 18, de 21 de gener de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/23/2015, de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la cinquena edició de la Real Farmacopea Espanyola i la segona edició del Formulari Nacional.

La Farmacopea és la normativa sobre la qualitat física, química i biològica dels principis actius i excipients, quant als components dels medicaments d'ús humà i veterinari; també conté les regles sobre els mètodes analítics per al seu control.

L'actualització d'aquest document és periòdica i s'efectua d'acord al que hi ha especificat per llei. En la seva elaboració es té en compte la Farmacopea Europea i les monografies singulars espanyoles.

Llegeix més...

En el BOE núm. 309, de 23 de desembre, s'ha publicat la Resolució, de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments que pertanyen als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que tenguin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria.

De conformitat amb la normativa vigent i a l'actualització de la Resolució, de 18 de desembre de 2013, publicada al BOE núm. 312, de 30 de novembre de 2013, es procedeix, a partir del dia 1 de gener de 2015, a les següents actuacions:

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha acordat amb les societats científiques i amb els pacients que els nous medicaments contra l'hepatitis C arribin equitativament a totes les comunitats autònomes, la qual cosa ha posat en coneixement dels consellers de Sanitat autonòmics.

El Ministeri treballa en un Pla Estratègic sobre el tema, la finalitat del qual és l'extensió gradual del tractament combinat enfront del virus.

Així mateix, Sanitat ha traslladat a les comunitats autònomes el propòsit de finançar nous medicaments per a l'hepatitis C.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears. Aquest Decret llei duu a terme una reforma profunda de la Llei 7/1998 d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, que havia estat objecte de modificacions parcials i que havia de menester una revisió general, ateses les deficiències que presentava setze anys després d'haver-la publicada. El Decret actualitza aquesta Llei i l'adapta a les noves necessitats dels ciutadans.

El nou text legislatiu adequa la Llei a les necessitats actuals que demanda l'assistència farmacèutica. Entre d'altres, establir un catàleg de farmàcies per garantir una cobertura adequada de dispensació farmacèutica en tot el territori; actualitzar el sistema de còmput poblacional d'acord amb els registres poblacionals actuals; regular la revisió de la planta farmacèutica d'ofici, o modificar els criteris dels concursos d'oficines de farmàcia per tal d'evitar que es comercialitzi amb les farmàcies.

Llegeix més...

En el BOE núm. 257, de 23 d'octubre, s'ha publicat la Resolució de dia 1 d'octubre de 2014, de la Secretària General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual es fixen les condicions en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents.

La regulació de les receptes oficials, les condicions especials de prescripció i la dispensació d'estupefaents per a ús humà i veterinari estan contemplades en el Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre.

La finalitat de l'acord és dirigir el procediment que cal seguir en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents, per a ús humà i veterinari, i també dels talonaris de vals d'estupefaents.

Llegeix més...

Ana Mato, ha notificat que hi ha un principi d'acord entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el laboratori que fabrica el medicament Sofosbuvir, amb la finalitat d'incloure'l en el sistema de finançament públic.

Sofosbuvir és un medicament innovador que actua contra l'hepatitis C.

La proposta es presentarà pròximament a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

Llegeix més...

Subcategories