Categoria: Recursos humans

Prórroga del desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 68, de dia 25 de maig, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 pel qual es prorroga per un período de 3 anys, l'Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2018, sobre el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la CAIB.

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la seguretat social i dels ens, organismes i empreses dependents, autoritzen, estableixen i aclaren el tema d'un segon lloc de treball en el sector públic, així com la col·laboració assistencial d'entitats concertades amb la Seguretat Social.

La administració sanitària ha de garantir l'assistència sanitària adequada a la ciutadania per fer efectiu el dret constitucional a la protecció de la salut organitzant els serveis sanitaris públics, d'acord amb les actuacions detallades en la normativa d'aplicació.

Dèficit estructural de professionals sanitaris

A les Illes Balears hi ha un dèficit estructural de professionals sanitaris. Aquest dèficit s'agreujarà en els propers anys a causa del progressiu envelliment de tots els col·lectius de professionals, amb percentatges que superen el 20 % en algunes especialitats mèdiques, el 9,46 % en infermeria, el 8 % en fisioterapeutes i el 9,89% en el cas d'auxiliars d'infermeria, per citar algunes categories significatives.

A això cal sumar-hi altres factors afegits, com són la incidència del factor insular i els canvis en els serveis socials, entre d'altres.

D'altra banda, cal tenir en compte que en el nostre sistema sanitari públic operen també entitats privades concertades, així com entitats privades que han subscrit un conveni singular, sense oblidar les entitats col·laboradores de la Seguretat Social. El legislador considera com a activitat pública l'activitat sanitària que es desenvolupa en aquestes entitats.

La situació d'emergència sanitària ocasionada amb motiu del SARS-Cov-2 ha incrementat, més encara, la demanda de professionals sanitaris i la necessitat que de manera excepcional i transitòria es declari d'interès públic per a tot el personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'acompliment d'un segon lloc de treball en el sector sanitari públic.

D'acord amb l'exposat, els professionals sanitaris que ja presten els seus serveis en el sistema sanitari públic de les Illes Balears suposen un alt valor afegit que cal aprofitar a l'efecte d'enriquir el sistema creant sinergies que els proveïdors de serveis sanitaris públics han d'aprofitar en benefici dels ciutadans.

Per tot això s'acorda:

Prorrogar l'Acord citat del 2018, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per un període de tres anys, comptadors des del 14 de juliol de 2021, en els mateixos termes establerts en la seva redacció original.

[Fonts: BOIB. Núm. 68. 25/05/2021- BOIB. Núm. 68. 25/05/2021]

[Foto: Infosalut / Personal Sanitari / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades