La Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha publicat les resolucions, de 4 de juny de 2015, per les quals es fa pública la llista de persones admeses a les següents convocatòries de places, aprovades el 6 de maig de 2015, pel sistema de lliure designació, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera:

Llegeix més...

S'ha publicat la resolució per la qual s'aprova la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, d'una plaça de Cap de secció assistencial d'Otorinolaringologia  a  l'Hospital Can Misses (Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el tauler d'anuncis de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 85, de 6 de juny de 2015, s'han publicat les convocatòries següents de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (FISIB):

  • Contractació temporal de dos tècnics de suport a la investigació a Atenció Primària llicenciats/graduats en ciències de la salut o social per al desenvolupament del programa/projecte d'investigació Grup CaIB de la redIAPP (RD12_0005_0011 del ISCiii).
  • Contractació d'un auxiliar administratiu que realitzi funcions de Data Manager a la unitat de neurociències del IUNICS/UIB/HSLL/ i centres concertats, de la qual n'és la investigadora principal la Dra. Esther Cardo.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 5 dies naturals, comptadors des del mateix dia de la data de publicació de la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de 30 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'adjudica la plaça de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic, per promoció interna temporal, de 12 de maig de 2015.

El mateix mes de maig es va aprovar la convocatòria i el procés selectiu.

S'ha resolt adjudicar la plaça a la Sra. Ana Maria González Bermúdez.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 82, de 2 de juny de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a les categories de facultatiu especialista d'àrea següents:

  • Una plaça de microbiòleg al sector sanitari de Llevant (Hospital de Manacor).
  • Una plaça de pneumòleg al sector sanitari de Migjorn (Hospital Joan March).
  • 3 places de cardiòleg al sector sanitari Hospital Can Misses-Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 80, de 28 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut, per la qual es declara deserta la convocatòria relativa al procediment de lliure designació de la plaça de director/directora de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Migjorn, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Aquesta convocatòria es va publicar el 16 d'abril de 2015, i el dia 21 de maig de 2015 es va reunir la Comissió de Valoració per tal d'examinar les sol·licituds presentades.

Ara es resol deixar deserta la convocatòria fins que es formi el nou equip de Govern.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de 30 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, per la qual s'ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un Tècnic de Suport a la Unitat d'Investigació de l'Hospital Son Llàtzer.

Els espirants han d'estar en possessió del títol de llicenciat/graduat en Biologia o Bioquímica i tenir l'homologació per manipular animals d'experimentació i altres fins científics del nivell C.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 5 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 78, de 26 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'adjudica el lloc de treball de cap de grup d'Ingressos i Recaptació de la Subdirecció de Comptabilitat i Pressupostos dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears a la senyora Teresa Cuenca Garrido.

La convocatòria d'aquesta plaça es va aprovar el 13 de gener de 2015.

En els mesos posteriors es varen tramitar les sol·licituds dels aspirants i es va reunir la Comissió de Selecció per realitzar les valoracions pertinents sobre el tema. Finalment, s'aprovà la proposta d'aquesta plaça.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 80, de 28 de maig de 2015, s'han publicat diverses resolucions per quals es convoquen les places de personal del Servei de Salut de les Illes Balears següents:

  • Una plaça de tècnic especialista en radiodiagnòstic, pel sistema de promoció interna temporal, a l'Hospital Comarcal d'Inca.
  • Una plaça temporalment descoberta de personal estatutari de la categoria de comare, pel sistema de promoció interna temporal, a l'Hospital de Manacor.

El termini per presentar les sol·licituds d'aquestes dues places és de 7 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquestes convocatòries en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 80, de 28 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 185-14, interposat a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears.

El termini de presentació de les persones interessades és de 9 dies, comptadors des de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...