En el BOIB núm. 40, de 20 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 9 de març de 2015, per la qual, en execució d'una sentència, es modifica la Resolució de 30 d'abril de 2013, per la qual es nomena el personal estatutari fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria de l'Hospital Son Llàtzer.

El mes de setembre de 2010 es va convocar un procés selectiu d'accés a les places d'auxiliar d'infermeria, com a personal laboral fix.

El 2012 es va publicar la llista de les persones que havien superat el procés. La auxiliar d'infermeria va presentar un recurs contenciós administratiu i, el 24 de febrer d'aquest any, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha resolt l'estimació del recurs.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 36, de 14 de març, s'ha aprovat la Resolució del conseller de Salut de 6 de març de 2015, per la qual s'aprova la modificació de la plantilla orgànica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Mitjançat el Decret del mes de novembre de 2014, es va crear el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives.

El mateix Decret aprovava la dotació de personal, però atès l'increment de la despesa en matèria de personal, en el mes de febrer de 2015 es va fer la proposta de modificació de la plantilla autoritzada.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret de regulació del catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari de tot el Sistema Nacional de Salut.

Amb aquesta norma es podrà optar a les places vacants d'altres comunitats autònomes, assegurant així la mobilitat del personal.

Els concursos de trasllats hauran de complir uns determinats requisits.

També es preveu que a les comunitats autònomes s'implanti la creació de la categoria d'infermers especialistes.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 32, de 5 de març de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 20 de febrer de 2015, pel que fa als nomenaments del personal extatutari fix que ha aprovat el concurs oposició.

Els nomenaments corresponen a dues places de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea, una de radiofarmàcia i l'altra de neurocirurgia, al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

Les persones que han estat nomenades són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 30, de 28 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 10 de febrer de 2015, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria treballador/treballadora social.

El Consell de Govern va aprovar l'oferta pública d'ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears el 2009, per tal de cobrir 17 places de la categoria treballador/treballadora social.

Ara s'aprova el concurs oposició per cobrir aquestes 17 places, que es distribueixen de la manera següent:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 29, de 26 de febrer de 2015, s'han publicat les Resolucions del conseller de Salut per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de llocs de treball amb contractes d'alta direcció a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i a l'Hospital General Mateu Orfila de l'Àrea de Salut de Menorca.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Les places convocades són les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 29, de 26 de febrer de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 15 de gener de 2015, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diverses especialitats i a diferents sectors sanitaris.

A la Resolució, a més de la convocatòria, s'aproven les bases i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 29, de 26 de febrer de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, pel que fa als nomenaments del personal estatutari fix que ha aprovat el concurs oposició.

Els nomenaments corresponen a dues places de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea, una de neurofisiologia clínica al sector sanitari d'Eivissa (Hospital Can Misses), i l'altra de geriatria al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases).

Les persones que han estat nomenades són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 22, de 14 de febrer de 2015, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2015, pel qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el procés d'estatutarització d'aquest personal.

L'Acord del mes de desembre de 2013, publicat en el BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2014, establia el procés i les condicions de l'oferta d'integració en la condició de personal estatutari fix del personal funcionari sanitari que presta serveis en institucions sanitàries publiques del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

En el mes de gener d'aquest any es va publicar la modificació de determinats llocs de treball, on s'inclou la supressió i l'amortització de llocs de treball corresponents en aquest personal.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 21, de 12 de febrer de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de febrer de 2015, per les quals es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 8 de gener de 2013.

S'estableix que la presa de possessió del càrrec s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Les persones que han estat nomenades són:

Llegeix més...