En el BOIB núm. 61, de 25 d'abril de 2015, s'han publicat les Resolucions de la directora gerent de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (FISIB), per les quals es convoquen les places següents:

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 5 dies naturals, comptadors des de la data de publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de 18 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Ordre del conseller de Salut de 15 d'abril de 2015, per la qual es modifica l'Ordre del conseller de Salut, de 17 de juny de 2013, per la qual s'aprova la relació de funcions dels llocs de feina de la Conselleria de Salut i del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'Ordre modifica en concret les funcions d'una sèrie de llocs de feina del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 16 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'adjudica la plaça vacant de personal estatutari de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa de l'Hospital de Manacor pel sistema de promoció interna temporal corresponent a la convocatòria del 16 de març de 2015.

La convocatòria d'aquesta plaça es va publicar en el mes de març de 2015, d'acord amb la normativa establerta.

La plaça s'ha adjudicat a la senyora Margarita Vadell García, l'única persona que s'ha presentat a la convocatòria i que compleix els requisits pertinents.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 16 d'abril de 2015, s'han publicat les resolucions de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per les quals s'aproven les convocatòries per cobrir diverses places, pel sistema de promoció interna temporal, a l'Hospital de Manacor. 

Les places vacants són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 16 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de treball de director/directora de Gestió de l'Hospital Son Llàtzer, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de dia 1 d'agost.

Les bases reguladores de la convocatòria figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 16 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es crea la figura de coordinador d'Oncologia radioteràpica de les Illes Balears.

La Direcció d’Assistència Sanitària del Servei de Salut dirigeix, coordina i avalua l'activitat assistencial dels centres.

Per garantir la planificació correcta i eficaç de les activitats d'oncologia radioteràpica és necessària una bona coordinació.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 50, de 9 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, per la qual s'acorda la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

El termini per participar en la convocatòria és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 45, de 31 de març de 2015, s'han publicat les resolucions del conseller de Salut, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació dues places, amb contractes d'alta direcció regulats pel Reial decret 1382/1985, de dia 1 d'agost.

Una vegada publicades les convocatòries al BOIB, la Comissió de Valoració va examinar les sol·licituds presentades i va avaluar les persones aspirants. Així doncs, s'ha procedit a l'adjudicació de les places següents:

Gerència d'Atenció Primària

Llegeix més...

En el BOIB núm. 43, de 26 de març de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual se cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 237/2014-3, que es tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.

En el mes de febrer de 2013 es va implementar el Pla d'ordenació dels recursos humans que integra el personal de la Gerència del Complex Hospitalari de Mallorca en els Serveis Centrals i en les gerències territorials del Servei de Salut.

Un tècnic de prevenció de riscos laborals va interposar un recurs contenciós administratiu en el qual demanava les anul·lacions de les resolucions sobre el seu cessament de la plaça esmentada.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 43, de 26 de març de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diverses especialitats i a diferents sectors sanitaris.

A les resolucions, a més de la convocatòria, s'aproven les bases, el barem de mèrits que s'aplicarà al concurs, el model de sol·licitud i el model d'autobarem, i s'aplica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...