Categoria: Sociosanitari

Previsió de les prestacions i els serveis que s’han de concertar en el 2021

Edifici: Conselleria de Serveis Socials i Esports

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 26, de 23 de febrer, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual s’aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s’han de concertar durant l’any 2021 i es declaren els serveis d’interès econòmic general.

La gestió dels serveis socials es pot fer mitjançant diverses fórmules, d’acord amb la normativa vigent damunt el tema, entre d’altres, l'acció concertada és la figura de col·laboració entre el sector públic i el privat que més s'adequa als principis que han de regir el sistema de serveis socials, serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix la llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació.

Aquest acord adopta:

  • Aprovar la previsió de les prestacions i els serveis que s'han de concertar durant l'any 2021, detallats en l'annex 1.
  • Definir com a serveis d'interès econòmic general, els serveis que es relacionen en l'annex 2.
  • Designar dins de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, el director general de Planificació, Equipaments i Formació, la directora general de Serveis Socials, el director general d'Atenció a la Dependència i la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, cada un dins el seu àmbit funcional, com a òrgans instructors dels procediments de concertació dels serveis socials que es detallen en aquest Acord.

[Font: BOIB. Núm. 26. 23/02/2021]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Serveis Socials i Cooperació / CC BY-NC-SA 4.0]