El Servei de Salut ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Institut Social de la Marina per dur a terme reconeixements mèdics d’embarcament marítim. Aquests reconeixements, que són competència de l’Institut Social de la Marina, permeten enrolar-se en un vaixell de bandera espanyola per exercir-hi professionalment. Tenen l’objecte de detectar qualsevol malaltia que el treballador pugui presentar —i que es pugui agreujar especialment amb la feina a la mar— que pugui suposar un risc per a la resta de la tripulació, o que fins i tot pugui posar en perill la navegació marítima.

Aquest acord permetrà a l’Institut Social de la Marina —amb l’autorització prèvia del treballador— accedir a les seves dades de caràcter personal relatives a antecedents sanitaris i a sistemes d’informació que permetran obtenir millors resultats en matèria de la salut d’aquests treballadors. Per això podrà tractar aquestes dades sempre que sigui imprescindible per executar les finalitats del conveni. En aquest sentit, està obligat amb caràcter general pel deure de confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal, regulat per la Llei orgànica de protecció de dades.

Llegeix més...

En el BOE núm. 197, de 14 d'agost, s'ha publicat la Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, sobre els criteris per determinar el contingut del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal per a les persones reconegudes en situació de dependència de grau II i III, i l'avaluació anual corresponent a l'exercici 2013 dels resultats d'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Aquests serveis, que es prestaran a través dels serveis socials de les diferents comunitats autònomes, promocionen a través de diversos enfocaments l'autonomia individual i faciliten la millora de la qualitat de vida de la persona depenent i dels seus cuidadors. Així mateix, amb la finalitat d'avalar el servei, es coordinaran aspectes sanitaris, educatius i de serveis socials.

Llegeix més...

La Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues destinarà un total de 8. 625.000 euros, procedents del Fons de Béns Decomissats, als Plans Autonòmics de Drogues.

Aquesta quantitat servirà per al desenvolupament de 62 programes presentats per les Comunitats Autònomes i ajustats a alguna de les accions incloses en el Pla d'Acció 2013-2016.

La majoria dels programes se centren en la prevenció, l'assistència i la reinserció social.

Llegeix més...

Des de fa aproximadament tres anys, a través de diversos mitjans de comunicació i de xarxes socials, s'ha anat difonent el rumor infundat que, a la comunitat de les Illes Balears, no hi ha personal mèdic format per atendre la urologia pediàtrica. Més exactament, s'ha dit que no hi ha uròlegs pediàtrics.
Llegeix més...

L'activitat de la Consulta Monogràfica del Son, dependent del Servei de Pneumologia de l'Hospital Comarcal d'Inca, ha augmentat un 25 % en el primer semestre de 2014 respecte a l'any anterior, amb més de 160 consultes. A més, el nombre de visites de la consulta d'infermeria de Control de Teràpies Respiratòries també s'ha incrementat respecte a 2013, concretament un 52 %.

La gran majoria de pacients assistits en la Unitat del Son són remesos perquè presenten símptomes que poden ser causats per la síndrome d'apnea-hipopnea durant el son (SAHS). Aquesta síndrome es caracteritza perquè presenta repetides pauses en la respiració durant la nit (apnees), produïdes per obstruccions transitòries de la via aèria superior. Pot afectar al 2-4 % dels adults i sovint —encara que no sempre— està associat a problemes d'obesitat. Els pacients que ho pateixen solen ser roncadors i presenten una somnolència excessiva durant el dia. En els casos greus, el SAHS pot augmentar el risc de patir alguna patologia cardiovascular o una accident de trànsit o laboral.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha visitat el campament d’estiu que cada any organitza l’Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears (ADIBA) per a nins amb diabetis. El conseller i la presidenta de l’associació, Manuela de la Vega, han visitat les instal·lacions del campament del casal de colònies de Sant Guillem i Sant Antoni, ubicat a la Colònia de Sant Pere (Artà).

El campament ofereix als infants amb diabetis un espai idoni perquè puguin intercanviar experiències i aprendre sobre la seva patologia. Durant els dies de campament es treballa amb els menors l’afermament de la seguretat en ells mateixos i es desenvolupen aspectes fonamentals com ara la responsabilitat i l’autonomia per gestionar la diabetis. El contacte amb altres menors amb la mateixa patologia els fa conscients que no són els únics que s’han de fer glucèmies o injectar-se insulina cada dia.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat pel gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Ignasi Casas, ha visitat les unitats bàsiques de Santa Agnès i Sant Mateu a Eivissa. Ambdues unitats de salut es varen obrir una vegada que es va dur a terme la reorganització de les àrees de salut de Sant Josep i Sant Antoni, cosa que va propiciar l’obertura del nou Centre de Salut de Sant Josep el passat 1 d’abril. Durant la visita, el conseller ha estat acompanyat pels regidors de Sant Antoni, Vicente Costa, Pepe González i Paco Montilla, i s’ha reunit amb diverses associacions de les localitats de Corona i Albarca.

Llegeix més...

En el BOE núm. 197, de dia 14 d'agost, s'ha publicat el Reial decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris.

Diverses lleis regulen el sistema d'informació sanitària del Sistema Nacional de Salut (SNS), quant al coneixement sobre els recursos humans, els registres públics de professionals i l'obligació per part dels serveis de salut de les comunitats autònomes a implantar registres d'inscripció de personal.

L'abril de 2012 es va crear el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, aprovant més endavant algunes modificacions amb la finalitat de conformar el marc legal d'aquest registre.

Llegeix més...

En el BOE núm. 190, de dia 6 d'agost, s'ha publicat l'Ordre SSI/1476/2014, de 31 de juliol, en la qual es corregeixen uns errors de l'Ordre SSI/1225/2014, de 10 de juliol, per la qual es procedeix a l'actualització del sistema de preus de referència dels medicaments en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Les modificacions afecten a l'annex 2, pàgina 55478, i no afecten al contingut material de l'Ordre de 10 de juliol.

 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 109, de 14 d’agost, s'ha publicat la Resolució del conseller de Salut i president de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull d’1 d’agost de 2014 per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En compliment de la normativa en vigor i d’acord amb els Estatuts, s’han dut a terme diverses actuacions abans de publicar la modificació dels Estatuts al BOIB:

Llegeix més...