En el BOIB núm. 62, de 17 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides.

El mes de juliol de 2010 es va establir una nova normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides i es va disposar una pròrroga de sis anys de validesa dels carnets de nivell bàsic i qualificat d'aplicador de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària homologats fins aquest moment.

Així mateix, es va facultar les comunitats autònomes per autoritzar noves edicions de cursos per a l'obtenció dels carnets bàsic i qualificat.

Llegeix més...

La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General d'Emergències i Interior, ha organitzat la XVIII Jornada Tècnica de Seguretat a les Platges, a Mallorca i a la resta d'illes, que té com a objectiu la posada al dia dels tècnics i responsables d'aquesta matèria davant l'imminent inici de la temporada turística i d'estiu.

Pel que fa a la delimitació de la zona de bany, les platges de risc mitjà i alt han de disposar d'un sistema d'abalisament específic. A més, les platges de risc baix vigilades o amb riscos específics per incompatibilitat d'usos també hauran de ser abalisades. Sempre hi haurà d'haver abalisament a les platges i zones de bany quan coexisteixin simultàniament embarcacions i banyistes.

Quant als horaris, la prestació del servei de socorrisme s'ha adaptar a les particularitats de l'entorn, les condicions climatològiques i a la corba de demanda de cada platja, dimensionant les dotacions en funció de l'ocupació prevista. El Decret de Seguretat en Platges estableix que l'horari, de caràcter general, en temporada alta (juliol i agost) és de 10 a 18 hores i, segons el nivell d'aforament de cada zona de bany, en concret, s'hauria d'ampliar l'horari fins a les 19.30 hores.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació, a través del Servei de Salut Ambiental, ha participat en un projecte pilot realitzat per l'Agència Europea de Productes Químics per assegurar el compliment de la normativa relativa al tancament de seguretat per als infants.

El Servei de Salut Ambiental ha fet un total de sis inspeccions per vigilar i controlar el compliment d'aquesta normativa en totes les illes (4 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa).

Com a conseqüència d'aquestes inspeccions es van revisar vuit productes diferents, set dels quals estaven ben classificats pel que fa a la perillositat i tan sols un presentava deficiències en l'etiquetatge. Quant al tancament de seguretat per als infants, dos disposaven de tancament de seguretat amb certificat; tres disposaven del tancament, però no del certificat, i tres no tenien tancament. Finalment, respecte de l'advertiment tàctil de perillositat en l'envàs, sis en tenien i dos no.

Llegeix més...

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, a l'Hospital de Manacor s'han fet diverses activitats per incentivar les bones pràctiques ambientals, entre les quals destaquen: el lliurament dels premis del VIII Concurs de Fotografia Mediambiental, la bona gestió dels residus sanitaris i l'estalvi de paper.

S'ha lliurat el premi a la fotografia guanyadora del VIII Concurs de Fotografia Mediambiental, obert a tota la població de la comarca de Llevant (a més del personal de l'hospital). Al guanyador del primer premi, li ha correspost un viatge a Formentera, patrocinat per la Banca March de Manacor. La representant de la Banca March ha lliurat el premi a Pep Juaneda, per la seva fotografia titulada "La bicicleta del mar: no contamina, no fa soroll, es saludable". El segon premi, consistent en una entrada per a dues persones a un SPA, ha estat per a la fotografia "Un horabaixa amb els padrins" de Miquela Mercè Crespí Magro. I el tercer premi ha estat atorgat a Tomeu Rigo Janer, per la seva fotografia titulada "La clau esensenyar a les noves generacions".

Llegeix més...

En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015, s'ha publicat el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La normativa fins ara establerta diu que la protecció civil és una competència concurrent entre l'Estat i les comunitats autònomes, defineix els serveis de rescat, estableix la formació adequada que han de tenir aquests serveis i el personal d'emergències i regula les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la nostra comunitat autònoma.

Llegeix més...

En el marc de la 6a Reunió del Consell Ministerial Europeu de Medi ambient i Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), celebrada a Madrid, el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, ha apostat per polítiques sanitàries que tenguin en compte els factors mediambientals.

El Consell Ministerial Europeu està compost per vuit membres dels departaments de Medi ambient i de Salut procedents de vuit països europeus.

L'objectiu és progressar en el coneixement dels riscos i amenaces mediambientals per a la salut i buscar un bon mètode per afrontar-los.

Llegeix més...

En el BOE núm. 156, de 27 de juny de 2014, ha sortit publicada la correcció d'errades del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aquests criteris de les piscines es van publicar en el BOE de dia 11 d'octubre de 2013.

Ara s’acorda modificar l'annex II sobre els paràmetres indicadors de qualitat de l'aire.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2013, s'ha publicat Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Aquest Reial decret és aplicable a totes les piscines que no estiguin incloses en l'àmbit del Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Es fixen uns valors paramètrics i la seva freqüència mínima de mostreig per controlar la qualitat de l'aigua i també la qualitat de l'aire en les piscines cobertes, incloent-hi els centres d'hidromassatge i les piscines terapèutiques.

Els usuaris hauran de ser informats sobre qualitat, prevenció o riscos per a la seva salut.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.