En el BOE núm. 181, de 31 de juliol de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2017, del procediment de concessió d'ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors en el marc del Subprograma Estatal d'Incorporació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és estimular l'ocupació de llocs de treball de caràcter permanent per a investigadors amb una trajectòria destacada a universitats i centres de R+D sense ànim de lucre, mitjançant vinculació funcionarial, estatutària o laboral, a través del cofinançament dels costos salarials del personal incorporat.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la concessió d'Ajudes 2017 per a la realització d'activitats formatives per al personal d'infermeria col·legiat a les Illes Balears.

Es podrà sol·licitar l'ajuda per a qualsevol tipus d'activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió d'infermera, realitzada, finalitzada i superada, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'import total de les ajudes ascendeix a 70.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2017.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha incrementat un 45 % les ajudes que atorga als seus col·legiats per a la formació i la divulgació de la recerca infermera el 2017.

Formació

L'augment afecta als col·legiats que hagin realitzat activitats formatives de postgrau, entre l'1 de setembre del 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'ajuda, que pot cobrir fins al 60 % del cost de la matrícula, haurà de ser per a activitats formatives acreditades per organismes oficials o organismes de reconegut prestigi.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per activitats formatives acaba el 23 de novembre de 2017.

Llegeix més...

L'Agència Estatal d'Investigació ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes següents:

- Projectes de I+D+i Excel·lència. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

- Projectes de R+D+i orientats als Reptes de la Societat. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D+I del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es convoquen ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de les Illes Balears.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 permet impulsar de manera coordinada i conjunta la R+D+I, sobretot en el reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears i en la consolidació d'una estructura investigadora d'excel·lència.

L'import màxim d'aquestes ajudes és de 150.000 euros.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual s'ofereixen ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears, d'acord amb la Llei General de Subvencions de 2003.

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears.

Beneficiaris

- Centres públics de R+D (organismes públics de recerca, centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, entre d'altres).

- Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajudes socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de les ajudes comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba l'1 de juny de 2019.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 56, de 10 de maig de 2017, s'ha publicat l'Ordre de la consellera de Salut, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut i el consum.

Activitats objecte de subvencions per part de la Conselleria de Salut en matèria de salut pública

a) Les activitats destinades a fomentar la promoció de la salut i l'educació per a la salut en l'àmbit comunitari, laboral i educatiu o per a col·lectius en risc d'exclusió social.

b) Les activitats destinades a la promoció de la donació de sang.

c) Les activitats destinades a promoure la qualitat de vida i la salut, la recerca, la prevenció, l'atenció i la incorporació social i laboral de les persones drogodependents i amb altres addiccions.

d) Les activitats dirigides a prevenir l'aparició de malalties transmissibles i no transmissibles, especialment entre els grups poblacionals més vulnerables, així com les orientades a la detecció precoç d'aquestes malalties, a aturar-ne l'avanç i a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajudes per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals).

La finalitat d'aquesta convocatòria és incorporar personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Programes d'ajudes

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.