La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha comunicat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productos Sanitaris (AEMPS) ha informat de la recomanació del Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància europeu (PRAC) de suspendre l'autorització de comercialització de fusafungina (Fusaloyos®) a la Unió Europea, a causa de possibles reaccions al·lèrgiques i d'hipersensibilitat associades a l'ús de fusafungina.

Fusafungina és un pèptid antibacterià amb propietats antiinflamatòries i bacteriostàtiques, que s'usa per al tractament local d'infeccions del tracte respiratori superior. A Espanya, aquest medicament es dispensa sense recepta mèdica.

S'han notificat casos de reaccions d'hipersensibilitat, alguns d'ells greus.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una comunicació sobre noves recomanacions per minimitzar el risc de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP) associat al tractament amb natalizumab (Tysabri®). Aquesta informació s'ha avaluat pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC) que ha recomanat noves mesures orientades a la detecció precoç de la LMP amb l'objectiu de millorar el seu pronòstic.

Així mateix, aquestes recomanacions s'incorporaran al prospecte i a la fitxa tècnica del medicament.

El Tysabri® és un medicament que conté natalizumab, que s'empra com a modificador de la malaltia en monoteràpia, en l'esclerosi múltiple remitent recidivant (EMRR) molt activa en grups seleccionats de pacients. El seu ús es relaciona amb l'augment del risc de desenvolupar la LMP.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productos Sanitaris (AEMPS) ha emès una comunicació sobre el risc de cetoacidosis diabètica, associada al tractament amb els antidiabètics orals inhibidors del cotransportador de sodi-glucosa de tipus 2 (SGLT2) canagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina. Aquesta informació ha estat avaluada pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància europeu (PRAC).

Les conclusions sobre l'ús d'aquests medicaments són:

  • Segons les dades disponibles, els inhibidors de SGLT2 podrien afavorir l'aparició de cetosis en situacions en les quals existeix una baixa reserva insulínica.
Llegeix més...

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha emès una comunicació sobre els riscos de descompensació i insuficiència hepàtiques en pacients després de l'administració de Viekirax®, d'acord amb la nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Viekirax i Exviera són dos medicaments antivirals indicats, en combinació amb altres medicaments, per al tractament de l'Hepatitis C crònica en adults. Viekirax conté ombitasvir, paritaprevir i ritonavir i Exviera dasabuvir.

S'han notificat casos, alguns d'ells greus, de descompensació i insuficiència hepàtiques en pacients després de l'administració de Viekirax, com a únic tractament antiviral o en combinació amb Exviera, per la qual cosa l'AEMPS ha emès les següents recomanacions dirigides als professionals sanitaris:

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha emès una comunicació sobre els riscos relacionats amb l'efecte immunosupressor del Fingolimod (Gylenya), d'acord amb la nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Fingolimod (Gylenya) és un medicament immunosupressor autoritzat en monoteràpia com a tractament modificador del curs de la malaltia en l'esclerosi múltiple remitent recurrent molt activa.

Així doncs, constatats aquests riscos associats al seu efecte immunosupressor, en particular l'aparició d'infeccions, com ara leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), càncer cutani de cèl·lules basals i limfoma, l'AEMPS ha emès les següents recomanacions dirigides als professionals sanitaris:

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha emès una comunicació sobre el tractament amb Dimetilfumarat (Tecfidera®) i les seves recomanacions d'ús per prevenir el risc de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP), d'acord a la nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Dimetilfumarat (Tecfidera®), és un èster del àcit fumàric, comercialitzat a partir del 2013, que està autoritzat per al tractament de pacients adults amb esclerosi múltiple remitent-recurrent.

Una vegada analitzats les dades disponibles, s'ha identificat que el tractament amb el citat èster és un possible factor de risc per al desenvolupament de la LMP.

Llegeix més...

En el marc del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics, el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, ha declarat que s'han modificat 1.000 formats d'antibiòtics amb la finalitat d'ajustar les dosis al tractament, segons la necessitat del pacient.

El ministre ha manifestat que la propagació d'infeccions causades per bacteris que es resisteixen al tractament d'antibiòtics és una amenaça per a la salut pública mundial. A Europa moren anualment unes 25.000 persones a causa d'infeccions per bacteries multirresistents als antibiòtics.

Espanya compta amb el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics 2014-2018 (PRAN), un pla estratègic per a la reducció del risc de selecció i disseminació de resistències als antibiòtics. El Pla, dissenyat des d'una perspectiva integral i en el qual conflueixen la salut humana i la salut animal, està estructurat en sis línies estratègiques: la vigilància, el control, la prevenció, la recerca, la formació i la comunicació. A més, compta amb la participació i les aportacions de diversos ministeris, comunitats autònomes, societats científiques, etc.

Llegeix més...

El Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears ha anunciat millores en la Targeta Groga (TG) en línia, que tenen com a objectiu recollir els canvis normatius que es varen dur a terme el 2013, sobre la regulació de la farmacovigilància de medicaments d'ús humà, i integrar les Directives Europees de 2010 i 2012 pertinents, augmentat així les garanties de seguretat dels pacients en la utilització de medicaments.

Els professionals sanitaris han de notificar obligatòriament al Centre de Farmacovilància autonòmic, les sospites de Reaccions Adverses als Medicaments (RAM). Ara s'ha ampliat la definició de RAM, tot incloent-hi les reaccions adverses als medicaments derivades de qualsevol ús al marge dels termes de l'autorització de comercialització i abús, falta de eficàcia i errors de medicació.

Llegeix més...

El Centre de Farmacovilància de les Illes Balears informa sobre l'aplicació per a dispositius mòbils referent a la informació actualitzada de medicaments, tant per a professionals com per a ciutadans, desenvolupada pel Centre d'Informació en línia de Medicaments (CIM), de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Aquesta aplicació es denomina aempsCIMA i disposa de més de 15.000 medicaments i entorn de 1.600 principis actius.

Aquest servei té caràcter públic i es pot descarregar de forma gratuïta.

Llegeix més...

En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/445/2015, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, relatius a la llista de malalties de declaració obligatòria, modalitats de declaració i malalties endèmiques d'àmbit regional.

Des de l'aprovació d'aquest Reial decret, s'ha elaborat una altra normativa, tant a nivell nacional com internacional, relativa a les malalties transmissibles. El 2012 i 2013 la Comissió Europea va emetre Decions relacionades amb aquestes malalties i també amb les amenaces transfrontereres greus per a la salut.

L'Ordre que s'ha publicat té com a finalitat canviar la llista de malalties de declaració obligatòria, les seves modalitats de declaració i les malalties d'àmbit regional.

Llegeix més...