En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/445/2015, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, relatius a la llista de malalties de declaració obligatòria, modalitats de declaració i malalties endèmiques d'àmbit regional.

Des de l'aprovació d'aquest Reial decret, s'ha elaborat una altra normativa, tant a nivell nacional com internacional, relativa a les malalties transmissibles. El 2012 i 2013 la Comissió Europea va emetre Decions relacionades amb aquestes malalties i també amb les amenaces transfrontereres greus per a la salut.

L'Ordre que s'ha publicat té com a finalitat canviar la llista de malalties de declaració obligatòria, les seves modalitats de declaració i les malalties d'àmbit regional.

Llegeix més...

En el BOE núm. 309, de 23 de desembre, s'ha publicat la Resolució, de 15 de desembre de 2014, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments que pertanyen als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que tenguin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria.

De conformitat amb la normativa vigent i a l'actualització de la Resolució, de 18 de desembre de 2013, publicada al BOE núm. 312, de 30 de novembre de 2013, es procedeix, a partir del dia 1 de gener de 2015, a les següents actuacions:

Llegeix més...

En el BOE núm. 191, de 7 d'agost, s'ha publicat l'ordre SSI/1478/2014, d'1 d'agost, per la qual s'inclou la substància 4-metilamfetamina en la llista I de l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

La 4-metilamfetamina té caràcter psicotròpic i s’ha de sometre a controls i a sancions penals, segons la legislació actual. Aquesta substància gaudeix de qualitats estimulants, les quals són perilloses per a la salut. 

A més d'aquesta substància, també s'inclouen en aquesta llista les seves variants estereoquímiques, racemats i sals.

Llegeix més...

En el BOE núm. 223 de 17 de setembre s'ha publicat el Reial decret 686/2013, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1345/2007, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment.

La necessitat d'establir mesures que millorin el funcionament del Dret de la Unió Europea sobre la farmacovigilància dels medicaments, ha portat a la modificació del reial decret 1345/2007 en el qual es regula el seu registre i condicions de dispensació.

Les esmentades mesures, comprenen basicament l'actualització i l'adaptació al progrés tècnic de la regulació vigent fins al moment. D'aquesta manera, es nomena un representant espanyol del Grup de coordinació, que és l'òrgan a nivell europeu responsable de l'examen de totes les qüestions relacionades amb les autoritzacions de comercialització de medicaments autroizats pels procediments europeus.

Llegeix més...

En el BOE núm. 179 de 27/07/2013 s'ha publicat el Reial decret 577/2013, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.

Entre els canvis que introdueix una nova reglamentació europea i que fa pròpies aquest reial decret, destaquen: 

  • L'ampliació de la definició de reacció adversa.
  • L'establiment de criteris clars sobre les obligacions i funcions de les parts implicades.
  • El reforç de les obligacions dels titulars de l'autorització de comercialització. 
  • La millorança en la transparència i la comunicació sobre la seguretat dels medicaments, tant per als professionals sanitaris com para pacients.
  • L'increment de la participació dels usuaris i la seva confiança en el sistema sanitari.

Així mateix aquest reial decret estableix les responsabilitats de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, les comunitats autònomes, professionals sanitaris i ciutadans i les obligacions dels titulars de l'autorització de comercialització.

Llegeix més...

La Comissió Europea ha adoptat una proposta que obligarà a les empreses farmacèutiques a pagar imposts específics per a activitats de farmacovigilància arreu de la Unió Europea.

Les mesures son una consecuència de le legislació de la UE i es troben pendent de discussió al Consell i el Parlament Europeus.
 
Tot aixó amb la finalitat de augmentar la qualitat, seguretat i eficacia en els medicaments d’ús humà.
Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.