En el BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014, s’ha publicat el Decret 20/2014, pel qual disposa el nomenament de Jesús González Oliveros com a secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears.

En aquest mateix BOIB núm. 60, s’accepta la dimissió i es disposa el cessament de la senyora Juana María Juan Ribas com a secretària general del Servei de Salut de les Illes Balears.
 
Així doncs, correspon al Consell de Govern el nomenament i separació del secretari general de l’Ib-Salut.
Llegeix més...

En el BOE núm. 104, de 29 d'abril de 2014, s'ha publicat la resolució de 2 d'abril, de l'Institut de Salut Carlos III, sobre el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per regular el funcionament del Centre Col·laborador Español Joanna Briggs.

L'any 2004 es va signar el primer conveni per a la creació d'un Centre Col·laborador Espanyol de l'Institut Joanna Briggs d'Austràlia (JBI).

El conveni subscrit entre el conseller de Salut del Govern de les Illes Balears, Martí Sansaloni, i el director de l'Institut de Salut Carlos III, Antonio Luis Andreu, disposa la regulació del funcionament del Centre Col·laborador Espanyol Joanna Briggs per al desenvolupament de la pràctica clínica d'infermeria basada en l'evidència.

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, s’ha compromès a participar en el finançament del programa PAIME (Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt), desenvolupat pel Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib), en el marc d’una reunió amb el doctor Antoni Bennasar, president de l'entitat.

El PAIME és un programa integral que promociona la salut dels metges a l’àmbit ambulatori i hospitalari. També pot intervenir davant les denúncies d'usuaris, comunicacions de companys, situacions de mala praxi o ruptures familiars.

Llegeix més...

L’acord amb APROP fa que l’Hospital de dia de Manacor pugui comptar amb aquesta professional i amb els  voluntaris assistencials, i participar en activitats com l’artteràpia.

L’acord de col·laboració entre l’Hospital de Manacor i l’Associació d’Ajuda als Malalts de Càncer i a les Seves Famílies de la Comarca de Llevant (APROP) fa possible que es puguin dur a terme diverses activitats destinades als pacients oncològics per tal de millorar la seva situació. 

Al llarg d’enguany ha destacat la tasca de la psicooncòloga Catalina Garau, que ha atès més de nou-centes visites de pacients oncològics i els seus familiars. L'objectiu és prestar-los una atenció integral —tant individual com familiar i social— que tengui en compte els aspectes físics, emocionals, socials i espirituals. En aquest sentit, cal destacar que els pacients i els seus familiars són la unitat que s’ha de tractar, per la qual cosa són necessaris el suport emocional i una bona comunicació de l’equip terapèutic.

 

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat treballa en un Pla de renovació tecnològica i innovació. L'objectiu d'aquest projecte, iniciat el 2013, és actualitzar les necessitats tecnològiques de les comunitats autònomes, mitjançant un grup de treball tècnic que unifiqui i determini les característiques dels diferents equips tecnològics per dur a terme un acord marc de compra centralitzada i iniciar, d'aquesta manera, un Pla de renovació integral de tecnologia d'atenció sanitària.

La secretaria general ha ofert al sector "un marc previsible" perquè pugui organitzar la seva activitat a mitjà-llarg termini. Però també ha demanat a tots els agents implicats treballar "amb lleialtat, honestedat i responsabilitat mútua".

Llegeix més...

L’Hospital Comarcal d’Inca proposa respostes innovadores a les incidències relacionades amb situacions i conductes de violència verbal o física als hospitals entre els usuaris i el personal sanitari, tot aplicant mètodes per prevenir aquestes situacions i pal·liar-ne les conseqüències quan es produeixin.

En concret, el Comitè d’Agressions ha proposat millorar el procediment d’alarma de l’Hospital per reduir el temps de comunicació i d’actuació dels recursos disponibles quan un professional es trobi en una situació violenta generada per un pacient o per les persones del seu entorn, és a dir, familiars o cuidadors, que requereixi la intervenció del personal sanitari de servei, de l’equip de zeladors o dels professionals de seguretat.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha licitat el contracte de concessió del servei públic d’oncologia radioteràpica corresponent a la població de les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera, per un pressupost de 17.483.342,90 €, que s’adjudicarà per un termini de set anys, prorrogable a deu.

Amb la implantació d’aquest servei als hospitals de Menorca i d’Eivissa es garanteix que tots els ciutadans de les Illes Balears rebin una assistència sanitària de qualitat i de proximitat. Així es farà possible que entre dos-cents i tres-cents pacients puguin ser atesos a la seva illa de residència, amb la qual cosa s’evitarà que s’hagin de desplaçar a Palma per ser tractats. Es preveu que els primers pacients seran atesos el desembre d’enguany a l’Hospital Can Misses i a final de 2015 a l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

L’Hospital Son Llàtzer ha posat en marxa la Unitat de Rehabilitació Cardíaca amb l’objectiu de coordinar tot un conjunt d’activitats orientades a proporcionar als pacients amb alguna malaltia cardíaca una condició física, mental i social òptima. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha visitat la Unitat acompanyat pel director general del Servei de Salut, Miquel Tomàs, i el gerent de l’Hospital Son Llàtzer, Xavier Feliu.

Son Llàtzer és el primer hospital públic de les Illes Balears que ofereix un programa de rehabilitació cardíaca, que inicialment està dirigit als pacients que han patit recentment un esdeveniment coronari, ja sigui un infart de miocardi, una angina inestable, la implantació d’un stent coronari o una intervenció de bypass.

Llegeix més...

El 2013 la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears va aconseguir 38.180 donacions de sang a les Illes, 149 litres de llet materna, 358 unitats de teixit osteotendinós, 208 còrnies i 133 unitats de sang de cordó umbilical.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) va assolir el 2013 l’autosuficiència en donacions i va obtenir 38.180 donacions de sang, gràcies a les quals s’ha pogut atendre la demanda general dels hospitals de les Illes Balears sense l’ajuda d’altres comunitats autònomes.

Així ho ha manifestat el conseller de Salut, Martí Sansaloni, durant la presentació de la Memòria de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 2013. El conseller ha estat acompanyat pel gerent de la FBSTIB, César Vicente.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha publicat les dades corresponents al nombre de receptes expeses i a la despesa farmacèutica del mes de febrer d'aquest any. Les dades per a Balears reflecteixen una despesa de 13,7 milions d'euros durant aquest període, el que suposa un augment de la despesa del 2,85 % respecte al mateix mes de l'any passat. No obstant això, respecte a l'any 2012, hi ha una reducció del 14,24 %.

Si prenem com a referència les dades de tot el país de manera agregada, podem veure que el Sistema Nacional de Salut (SNS) ha registrat un estalvi en la despesa farmacèutica de 3043,79 milions d'euros en els últims 20 mesos, des que es va posar en marxa el nou sistema de participació de l'usuari en farmàcia al juliol de 2012.

Llegeix més...