Categoria: Sociosanitari

Modificació i regulació dels serveis socials d'atenció a persones grans i a discapacitats

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de 28 de maig de 2016, s'ha publicat el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i a persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

L'any 2013 es va modificar la normativa anterior, incidint especialment en les ràtios de personal i en la definició dels requisits de qualificació professional del personal cuidador.

Així mateix, la normativa del 2010 regula, entre altres aspectes, les titulacions i qualificacions professionals que han d'acreditar el personal cuidador, els gericultors i les categories professionals anàlogues, així com el personal d'ajuda a domicili i el d'assistència personal. Encara que no tots els professionals han obtingut la qualificació, per això s'allarga el període per poder complir aquest requisit.

D'altra banda, resulta necessari preveure un règim especial d'habilitació per a les persones que han treballat en el sector durant molts anys amb total competència professional, però a les quals, per edat i circumstàncies personals, resulta molt difícil obtenir l'acreditació professional d'acord amb el sistema establert actualment.

Quant a les noves contractacions de personal, s'ha de garantir que es facin amb la qualificació professional necessària, mitjançant els títols de formació professional o els certificats que es determinen.

Igualment, s'ha d'incorporar a la normativa el cas dels serveis d'acompanyament per a persones amb discapacitat, així com l'especificitat de les ràtios dels serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per diagnòstic de malaltia mental.

Amb la modificació de l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, el mes de febrer de 2015, les residències estan obligades a disposar o bé d'un servei de farmàcia o bé d'un dipòsit de medicaments.

Finalment, també es modifica el contingut del certificat que ha d'emetre la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral amb relació a la qualitat de l'ocupació i s'inclou l'aprovació de la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears, pel que fa al servei ocupacional i al servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones grans i persones amb discapacitat, així com al servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat com a nou servei de la Cartera.

[Font: BOIB. Núm. 67. 28/05/2016]