En el BOIB núm. 162, de 27 de novembre, s'han publicat diverses resolucions del conseller de Salut, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació tres places, amb contractes d'alta direcció regulats pel Reial decret 1382/1985, de dia 1 d'agost.

El 14 d'octubre de 2014 es van publicar les convocatòries al BOIB, i una vegada cumplits els requisits establerts i exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, s'ha procedit a l'adjudicació de les places següents:

Hospital Can Misses

Llegeix més...

En el BOE núm. 287, de 27 de novembre, s'ha publicat l'Ordre SSI/2204/2014, de 24 de novembre de 2014, per la qual s'actualitzen els annexos I, II i III del Reial decret 1207/2006, de 20 d'octubre, pel qual es regula la gestió del fons de cohesió sanitària.

Aquest Fons, que va ser creat el 2001, té com a finalitat contemplar la igualtat en l'accés al sistema sanitari públic en tot el territori espanyol.

Posteriorment, es van regular i desenvolupar els serveis de referència i la seva financiació; la gestió del fons i les patologies, tècniques, tecnologies i procediments atesos a centres, serveis o unitats de referència del Sistema Nacional de Salut, els quals seran revisats i actualitzats periòdicament. Així mateix s'han establert les bases del procediment per a la designació i acreditació dels centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

En el BOE núm. 282, de 21 de novembre, s'ha publicat la Llei 24/2014, de 20 de novembre de 2014, per la qual es crea el Consell General de Col·legis de Terapeutes Ocupacionals, entitat dotada de personalitat jurídica pròpia.

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, estableix que quan s'hagin constituïts diversos Col·legis amb la mateixa comesa d'àmbit inferior al nacional, situació que es produeix en aquests moments, es fundarà un Consell General de Col·legis, per la qual cosa es procedeix en conseqüència.

Llegeix més...

En el BOE núm. 281, de 20 de novembre, s'han corregit uns errors de l'Ordre SSI/2065/2014, de 31 d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

En l'article únic del Reial decret del mes d'octubre, s'han modificat els apartats Tres. 3, apartat 5.3.8.1.a).2n, i Tres. 4, apartat 5.3.10.4.e).5è.

Llegeix més...

En el marc de la IV Convenció de la Professió Mèdica, la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, ha fet referència al Pacte per a la Sostenibilitat i la Qualitat del Sistema Nacional de Salut, signat en el Fòrum de la Professió Mèdica l'agost de 2013.

Entre els èxits aconseguits, la ministra ha destacat els següents resultats:

• La regulació per Llei del Fòrum Estatal de les Professions Titulades.
• La clarificació en un únic article dels requisits mínims imprescindibles per a l'exercici de qualsevol professió sanitària.
• La Regulació del Registre Estatal de Professionals Sanitaris.
• La Reforma de la Formació Sanitària Especialitzada.

Llegeix més...

El Govern ha aprovat l'Acord Marc 2015-2016 entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les comunitat autònomes, entre altres institucions, pel qual s'adquirirà la compra centralitzada de les vacunes del calendari infantil, del programa d'adults en grups de risc i les dels viatgers.

El Sistema Nacional de Salut aconsegueix a través d'aquest Acord el manteniment de la qualitat i la cohesió, així com un estalvi previst en 37,4 milions. Al mateix temps es manté la línia sobre la unificació del calendari comú de vacunació infantil.

Les compres agregades per a tot el Sistema Nacional de Salut és una de les mesures que formen part de la reforma sanitària i a les quals les comunitats autònomes s'hi poden afegir voluntàriament.

Llegeix més...

Des del passat 1 de novembre, la Unitat Bàsica de Salut (UBS) d'Establiments disposa d'unes instal·lacions més àmplies i còmodes, una vegada enllestit el trasllat al Casal del Barri. El nou equipament ha millorat pel que fa a l'accessibilitat i s'hi ha augmentat l'espai destinat a les consultes, amb la qual cosa dóna resposta a una reivindicació històrica dels veïnats de la barriada. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el batle de Palma, Mateo Isern, han visitat el centre acompanyats del gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Alberto Anguera, i les regidores de Sanitat i Consum i del Districte Nord-Ponent, Rosa Llobera i Belén Soto, respectivament.

Cal recordar que, en virtut d'un conveni de col·laboració entre el Servei de Salut i l'Ajuntament de Palma subscrit el mes de març, el consistori va cedir la planta baixa del Casal del Barri per ubicar-hi la nova Unitat Bàsica de Salut. Per la seva part, el Servei de Salut s'ha encarregat de fer-hi les necessàries adaptacions d'obra i d'instal·lacions, cosa que ha suposat un cost de 38.271,50 euros.

Llegeix més...

A partir de l’1 de gener de 2015, els pacients de malalties renals de la zona de Ponent de Menorca seran atesos a les noves instal·lacions d’hemodiàlisi que el Servei de Salut habilitarà al Centre de Salut Canal Salat, a Ciutadella. Concretament, la sala de diàlisi s’ubicarà a la planta baixa quan s’hagin enllestit les obres de condicionament, que es preveu que començaran en breu.

Però, per poder oferir aquest nou servei, abans serà necessari reordenar els espais del centre, de manera que algunes consultes que hi ha a la planta baixa s’hauran de traslladar a la planta primera. Per això, el personal d’obres i manteniment de l’Àrea de Salut de Menorca hi està fent una obra menor que consisteix a tancar una part de la zona d’espera de les consultes externes d’especialistes per crear-hi nous despatxos; concretament s’hi habilitaran quatre consultes de medicina de família, un gabinet de cirurgia menor i la consulta d’odontologia, a més d’uns nous lavabos per als usuaris.

Llegeix més...

En el BOE núm. 269 de 6 de novembre, s'ha publicat l'Ordre SSI/2065/2014, de 31 d'octubre de 2014, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, el procediment per a la seva actualització i regula en els seus annexos els continguts de les carteres de serveis de salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgències, prestació farmacèutica, ortoprotésica, de productes dietètics i de transport sanitari.

L'actual Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és l'encarregat de actualitzar a través d'ordres ministerials la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

El Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents sobre sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut va distingir una cartera comuna bàsica de serveis assistencials, d'una cartera comuna suplementària i d'una cartera comuna de serveis accessoris.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 141, de 14 d'octubre, s’ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller de Presidència, en exercici de les competències en matèria de col·legis professionals, per la qual es qualifiquen positivament els Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears. 

El mes de juny d’aquest any el Col·legi va sol·licitar la qualificació per modificar els Estatus, aprovats tres mesos abans. 

Així mateix, es demanar un informe als Serveis Jurídics corresponents i a la Conselleria de Salut.

Llegeix més...