En el BOE núm. 289, de 3 de desembre de desembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre PRE/2565/2015, de 26 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/305/2009, de 10 de febrer, per la qual es crea la Xarxa de Laboratoris d'Alerta Biològica "RE-LAB".

Aquesta Xarxa de Laboratoris es va crear l'any 2009, en qualitat d'infraestructura cientificotècnica especialitzada del Sistema Nacional de Conducció de Situacions de Crisis, per fer front a situacions amb sospita de risc o amenaça per agents biològics perillosos per a la Salut Pública Nacional.

La Xarxa "RE-LAB" compta amb uns dispositius de comunicació de gran eficàcia en situacions crítiques per amenaça d'origen biològic amb les autoritats competents, sobretot amb el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 178, de 5 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes en matèria de serveis socials.

Mitjançant aquesta convocatòria es finançaran les despeses derivades del funcionament dels serveis següents:

  • Serveis d'orientació, de valoració, d'integració o formació sociolaboral.
  • Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal, dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, neurodegeneratives, rares i malalties asociades a certes demencies.
  • Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal, dirigits a la integració social de persones amb discapacitat.
  • Serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial auditiva.
  • Serveis i programes de prevenció i tractament relacionats amb el maltractament.
Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha autoritzat la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears (ALAS) per valor de 10.000 euros.

Aquesta subvenció permetrà dur a terme el projecte "¿seroignorante? No lo dudes, hazte la prueba de VIH!", per a la prevenció i promoció del diagnòstic precoç del VIH en la població en general i els col·lectius específics. El projecte consisteix en la realització de proves ràpides a la seu d'ALAS, de manera anònima i confidencial.

Les finalitats d'ALAS són informar, assessorar i prevenir la població de les Illes Balears de les infeccions de transmissió sexual i, concretament del VIH/sida, així com millorar la detecció precoç i contribuir, mitjançant la informació, a reduir l'estigma associat al VIH, causat principalment pels prejudicis.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació recorda a la població la importància d'obtenir un diagnòstic precoç per tal de rebre un tractament eficaç i no desenvolupar la sida. A Espanya, hi ha devers 150.000 persones amb infecció per VIH (4 persones infectades per cada 1.000 habitants), de les quals prop del 30 % no ho saben perquè no n'han estat diagnosticades.

Aquest desconeixement comporta dos grans riscs: d'una banda, que les persones ja infectades que no ho saben no puguin beneficiar-se de manera precoç dels tractaments disponibles, amb el consegüent possible desenvolupament de la sida i, d'altra banda, un augment del risc de la transmissió a altres persones. Alguns estudis indiquen que entre el 25 % i el 30 % de les persones amb VIH que desconeixen el seu estatus serològic són responsables del 54 % de les noves infeccions.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat l'Acord per a la contractació de la reserva de places en balnearis per al desenvolupament del Programa de Termalisme Social durant el 2016 i el 2017.

El projecte de Termalisme Social o Termalisme Saludable va sorgir el 1990 per promoure l'envelliment actiu i millorar la salut.

El nombre de beneficiaris, persones majors i pensionistes discapacitats, serà d'unes 225.000 persones cada any.

En aquest programa participen 105 balnearis de 13 comunitats autònomes.

Llegeix més...

La Comissió Europea va acordar el 16 de novembre de 2015 d'aprovar el nou Reglament sobre nous aliments. Així doncs, el Parlament Europeu i el Consell hauran d'efectuar la seva adopció formal.

Aquest Reglament, que s'ha revisat i actualitzat, en funció de l'avanç científic i tecnològic que s'està produïnt, té com a objectiu millorar les condicions comercials de les empreses, quant a celeritat en la comercialització de nous i innovadors aliments en la Unió Europea (UE), i oferir una major oferta alimentària, tot mantenint el nivell de seguretat.

Es poden considerar nous aliments, els de nou desenvolupament o els produïts mitjançant tecnologies i procediments de producció innovadores. També es poden considerar nous aliments, els que es consumeixen de manera tradicional fora de la UE.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera per a l'atenció de les drogodependències, per valor d'1.278.938 €.

La Conselleria de Salut té entre les seves prioritats l'impuls de les accions que s'inclouen en les àrees de prevenció del consum de drogues i d'altres addiccions i l'assistència a les persones amb aquesta problemàtica, i vol donar suport a les corporacions locals en la creació i el desenvolupament de les estructures necessàries per prestar un servei adequat als ciutadans.

En concret, la Conselleria de Salut autoritzarà la despesa del conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per a l'atenció de les drogodependències per una quantia màxima d'1.151.162 €. Les accions que integren el conveni són les següents:

Llegeix més...

El Govern Balear, a través de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha manifestat que es posarà en marxa una campanya en matèria de salut laboral per controlar les condicions de salut dels treballadors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La vigilància dels sobreesforços físics, amb especial atenció als riscos musculoesquelètics del sector sanitari, l'augment dels recursos per investigar els accidents lleus i l'increment de les ordres de servei en prevenció de riscos psicosocials, són alguns dels aspectes d'aquesta campanya.

Així mateix, el Govern dóna prioritat a la integració de discapacitats en el món laboral.

Llegeix més...

En el BOE núm. 274, de 16 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre acreditació de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Es modifiquen els requisits i estàndards sobre recursos humans per oferir l'adequada prestació del servei, tant en nombre de professionals, com en la seva formació i actualització per a la realització de les seves funcions en el lloc de treball.

Les Administracions competents i els interlocutors socials s'encarregaran del seguiment i compliment del present Acord.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la primera Estratègia Nacional Integral per a Persones sense Llar, un projecte que forma part del Pla d'Inclusió Social. Aquesta Estratègia ha estat consensuada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i altres ministeris, així com amb les comunitats autònomes i organitzacions implicades.

El nombre de persones sense llar a Espanya ascendeix a unes 23.000, d'acord amb les últimes dades conegudes, corresponents al 2012. Al mateix temps i segons diferents informes es manifesta l'increment del nombre de joves, de dones i de persones majors de 45 anys sense llar.

D'altra banda, el perfil es distancia de persones amb addiccions a les drogues o a l'alcohol i millora considerablement la valoració dels serveis que tenen al seu abast.

Llegeix més...

Subcategories