El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei per a la Defensa de la Qualitat Alimentària.

Aquest projecte promou la garantia i la protecció de la qualitat dels aliments mitjançant:

  • La verificació de l'actualització i homogeneïtzació d'una norma bàsica a nivell nacional i l'adequació a la legislació europea.
  • La incorporació dels principis ordinadors de la Llei de Garantia d'Unitat de Mercat en l'àmbit de la qualitat dels aliments.
  • L'establiment del mètode d'inspeccions i controls als productes alimentaris en les diferents etapes de la cadena de subministrament.
  • L'actualització i igualtat del règim sancionador.
  • La instauració de marcs de col·laboració entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes.
Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Reial Decret, que desenvolupa el reglament europeu, referent a la informació dels aliments comercialitzats i no envasats dirigits al consumidor final i als envasats en el punt de venda per a minoristes i restauradors.

Amb aquest projecte es millora la informació alimentària del consumidor i es flexibilitza el subministrament d'aliments no envasats.

També es regula la informació sobre la presència de substàncies que poden provocar intoleràncies i al·lèrgies.

Llegeix més...

Des del 13 de desembre de 2014, l'entrada en vigor de determinats aspectes que preveu el Reglament europeu 1169 (UE) sobre la informació alimentària facilitada al consumidor representa canvis importants que han de dur a terme els operadors econòmics de tota la cadena alimentària. La finalitat del Reglament és perseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir-ne el dret a la informació per tal que els consumidors preguin decisions amb més coneixement.

Així doncs, a partir d'aquesta data s'adoptarà de manera progressiva un nou reglament segons el qual l'etiqueta ha d'informar si l'aliment conté algun dels 14 al·lergògens més comuns com la soja, els fruits secs, el gluten i la lactosa.

Entre les modificacions principals, cal destacar-ne les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de 13 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general de Salut Pública i Consum per la qual es modifiquen els annexos del Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears, subjectes a control oficial, creat mitjançat el Decret 99/2012, de 7 de desembre.

Des que el Decret es va fer efectiu s'han manifestat diverses incidències en els annexos, com ara els problemes dels ciutadans per emplenar-los, la propera implantació de la tramitació telemàtica dels procediments i la necessitat d'incorporar als annexos un apartat relacionat amb les visites d'inspecció sanitària.

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) va mantenir una reunió amb el Grup de Treball d'Agències Alimentàries Nacionals de la Unió Europea, amb la finalitat de fixar unes línies d'actuació relacionades amb els incidents que es puguin produir en la seguretat alimentària.

Les agències dels estats membres de la Unió Europea disposen de protocols per donar resposta a les crisis alimentàries. En el 2012-2013, es va confeccionar un informe denominat Compartiendo protocolos, experiencias y conocimientos sobre la gestión y comunicación de crisis alimentarias, amb la finalitat de posar en comú diferents aspectes com la gestió, les experiències, la terminologia i la comunicació. També cal tenir en compte el fet de poder establir un millor intercanvi de comunicació entre els organismes implicats.

Llegeix més...

En el BOE núm. 180, de 25 de juliol, s'ha publicat l'Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l'oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels imports màxims de finançament.

El 2006 es va establir la cartera de serveis comuns del SNS, incloent-hi la prestació amb productes dietètics per a determinades patologies i situacions clíniques i també la seva actualització pel Ministeri de Sanitat.

El 2010 es van constituir les bases per usar els aliments dietètics en determinats casos mèdics i establir-ne els seus imports màxims.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...

El Consell de la Unió Europea ha publicat una directiva que actualitza la regulació de la protecció sanitària relacionada amb substancies radioactives en aigües destinades al consum humà. Aquest organisme considera que el control dels nivells de substàncies radioactives en aquestes aigües han d'adoptar-se en una legislació específica. La normativa existent fins ara definia uns paràmetres per a les substàncies radioactives de manera genèrica, en l’àmbit d'aplicació de les normes bàsiques del Tractat de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, que data de 1957.

Una de les actualitzacions més destacables és la incorporació del Radó com a paràmetre per a l'avaluació de les aigües destinades al consum humà a causa de la gran variabilitat geogràfica de la seva presència natural.

Llegeix més...

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de març, un Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 867/2008 de reglamentació tècnico sanitària dels preparats per a lactants i dels preparats de continuació. D’aquesta forma la Directiva 2013/46/CE s’incorpora a la legislació espanyola.

La modificació introdueix dos canvis que impliquen l'autorització de la comercialització dels preparats per a lactants, dels preparats de continuació elaborats a partir de proteïnes de llet de cabra i dels preparats de continuació a base d'hidrolitzats de proteïnes de lactosèrum, amb un contingut de proteïnes d'1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ).

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es fusionen l'Institut Nacional de Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. Aquesta fusió millora l'eficàcia i eficiència la gestió de l'Administració General de l'Estat i implica un estalvi anual de 360.000 euros.

El nou organisme es denomina Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN). Els seus objectius més importants són:

Llegeix més...