L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) va mantenir una reunió amb el Grup de Treball d'Agències Alimentàries Nacionals de la Unió Europea, amb la finalitat de fixar unes línies d'actuació relacionades amb els incidents que es puguin produir en la seguretat alimentària.

Les agències dels estats membres de la Unió Europea disposen de protocols per donar resposta a les crisis alimentàries. En el 2012-2013, es va confeccionar un informe denominat Compartiendo protocolos, experiencias y conocimientos sobre la gestión y comunicación de crisis alimentarias, amb la finalitat de posar en comú diferents aspectes com la gestió, les experiències, la terminologia i la comunicació. També cal tenir en compte el fet de poder establir un millor intercanvi de comunicació entre els organismes implicats.

Llegeix més...

En el BOE núm. 180, de 25 de juliol, s'ha publicat l'Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l'oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels imports màxims de finançament.

El 2006 es va establir la cartera de serveis comuns del SNS, incloent-hi la prestació amb productes dietètics per a determinades patologies i situacions clíniques i també la seva actualització pel Ministeri de Sanitat.

El 2010 es van constituir les bases per usar els aliments dietètics en determinats casos mèdics i establir-ne els seus imports màxims.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...

El Consell de la Unió Europea ha publicat una directiva que actualitza la regulació de la protecció sanitària relacionada amb substancies radioactives en aigües destinades al consum humà. Aquest organisme considera que el control dels nivells de substàncies radioactives en aquestes aigües han d'adoptar-se en una legislació específica. La normativa existent fins ara definia uns paràmetres per a les substàncies radioactives de manera genèrica, en l’àmbit d'aplicació de les normes bàsiques del Tractat de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, que data de 1957.

Una de les actualitzacions més destacables és la incorporació del Radó com a paràmetre per a l'avaluació de les aigües destinades al consum humà a causa de la gran variabilitat geogràfica de la seva presència natural.

Llegeix més...

El Consell de Ministres va aprovar el 14 de març, un Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 867/2008 de reglamentació tècnico sanitària dels preparats per a lactants i dels preparats de continuació. D’aquesta forma la Directiva 2013/46/CE s’incorpora a la legislació espanyola.

La modificació introdueix dos canvis que impliquen l'autorització de la comercialització dels preparats per a lactants, dels preparats de continuació elaborats a partir de proteïnes de llet de cabra i dels preparats de continuació a base d'hidrolitzats de proteïnes de lactosèrum, amb un contingut de proteïnes d'1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ).

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es fusionen l'Institut Nacional de Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. Aquesta fusió millora l'eficàcia i eficiència la gestió de l'Administració General de l'Estat i implica un estalvi anual de 360.000 euros.

El nou organisme es denomina Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN). Els seus objectius més importants són:

Llegeix més...

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha presidit la reunió del Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària de les Illes Balears que s’ha duit a terme a la Direcció General de Salut Pública i Consum. A l’acte han assistit el director general de Salut Pública i Consum, Rafael Santiso, la directora general de Medi Rural i Marí, Margaret Mercadal, així com representants de col·legis oficials i associacions empresarials.

Aquesta és la reunió de constitució del Consell de Seguretat Alimentària després que es creàs mitjançant el Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es crea també la Comissió de Coordinació Administrativa.

Llegeix més...

En el BOE núm. 245 de 12 d'octubre de 2013 s'ha publicat el Reial Decret 781/2013, d'11 d'octubre, el el que s'estableixen normes relatives a l'el.laboració, composició, etiquetatge, presentació i publicitat dels sucs de fruites i altres productes similars destinats a l'alimentació humana.

La normativa internacional i nacional adapta les normes sobre el.laboració, composició i etiquetatge dels sucs de fruites i altres productes similars, al progrés tècnic.

La finalitat d'aquest decret és la regulació sobre l'el.laboració, composició, etiquetatge, etc., dels sucs de fruites i altres productes anàlegs per a l'alimentació de l'home.

Llegeix més...

En el BOE núm. 175 de 23 de juliol s'ha publicat el Reial Decret 517/2013, de 5 de juliol, pel qual es modifica un altra anterior de 17 de juny, en el qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a força de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments, fins que s'adoptin les decisions comunitàries pertinents.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) està avaluant actualment la seguretat dels processos de reciclat de polietilentereftalato (PET).

L'aprovació d'aquest Reial decret implica l'ampliació de l'autorització de comercialització i ús de matèries primeres a força de PET reciclat obtingut a Espanya a aquells materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb begudes refrescants.

Llegeix més...

El 29 de juny de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 609/2013  del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juny de 2013, relatiu als aliments destinats als lactants i nens de curta edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE del Consell, les Directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE de la Comissió, la Directiva 2009/39/CE del Parlament Europeu i del Consell i els Reglaments (CE) Nº 41/2009 i (CE) Nº 953/2009 de la Comissió.

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 19 de juliol/2013. La seva aplicació serà a partir del 20 de juliol/2016, excepte les disposicions següents:

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.