La Comissió Europea ha emès una Decisió d'Execució, en data 9 de juny de 2015, sobre el finançament del programa de treball de 2015 en matèria de formació referent a la seguretat de l'alimentació humana i animal, la sanitat animal, el benestar dels animals i la fitosanitat en el marc del programa "Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria".

D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Reglament i altra normativa i modificacions sobre el tema, la Comissió realitza controls oficials per comprovar el compliment de les normes dirigides a prevenir, eliminar o reduir riscos per a persones i animals, garantir pràctiques equitatives en el comerç de pinsos i aliments i protegir els interessos dels consumidors.

Així mateix pot organitzar i finançar cursos de formació per al personal de les autoritats competents dels estats membres encarregat dels controls oficials contemplats en el Reglament.

Llegeix més...

El 2,4-dinitrofenol (DNP) va ser descobert a la dècada dels 30, als EUA, conferint-li l'ús de medicament aprimador, però a causa dels seus efectes adversos greus i mortals va ser prohibit als EUA i al Regne Unit.

El producte químic 2,4-dinitrofenol es ven a través d'Internet a persones que realitzen dietes aprimadores i a culturistes. Aquest producte químic industrial ha causat malalties severes i morts a diversos països en els últims 2-3 anys.

Recentment s'ha produït una mort al Regne Unit pel consum d'aquest producte, per aquest fet i atesa la seva venda continuada, la Interpol ha emès una alerta internacional, amb l'objectiu de prevenir, animant les autoritats nacionals a prendre les mesures de protecció oportunes per als consumidors.

Llegeix més...

El dia 6 de maig es va celebrar la 23a reunió de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), a l'Hotel Meliá Palas Atenea de Palma.

L'European Food Safety Authority (EFSA) és una agencia de la Unió Europea amb seu a Itàlia, que té com a objectiu proporcionar mètodes científics per alertar i detectar els problemes que afectin la seguretat alimentària en l'àmbit dels estats membres de la Unió Europea.

A l'acte, hi ha intervengut el director executiu d'EFSA, Bernhard Url, i la directora executiva d'AECOSAN, Teresa Robledo.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei per a la Defensa de la Qualitat Alimentària.

Aquest projecte promou la garantia i la protecció de la qualitat dels aliments mitjançant:

  • La verificació de l'actualització i homogeneïtzació d'una norma bàsica a nivell nacional i l'adequació a la legislació europea.
  • La incorporació dels principis ordinadors de la Llei de Garantia d'Unitat de Mercat en l'àmbit de la qualitat dels aliments.
  • L'establiment del mètode d'inspeccions i controls als productes alimentaris en les diferents etapes de la cadena de subministrament.
  • L'actualització i igualtat del règim sancionador.
  • La instauració de marcs de col·laboració entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes.
Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Reial Decret, que desenvolupa el reglament europeu, referent a la informació dels aliments comercialitzats i no envasats dirigits al consumidor final i als envasats en el punt de venda per a minoristes i restauradors.

Amb aquest projecte es millora la informació alimentària del consumidor i es flexibilitza el subministrament d'aliments no envasats.

També es regula la informació sobre la presència de substàncies que poden provocar intoleràncies i al·lèrgies.

Llegeix més...

Des del 13 de desembre de 2014, l'entrada en vigor de determinats aspectes que preveu el Reglament europeu 1169 (UE) sobre la informació alimentària facilitada al consumidor representa canvis importants que han de dur a terme els operadors econòmics de tota la cadena alimentària. La finalitat del Reglament és perseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir-ne el dret a la informació per tal que els consumidors preguin decisions amb més coneixement.

Així doncs, a partir d'aquesta data s'adoptarà de manera progressiva un nou reglament segons el qual l'etiqueta ha d'informar si l'aliment conté algun dels 14 al·lergògens més comuns com la soja, els fruits secs, el gluten i la lactosa.

Entre les modificacions principals, cal destacar-ne les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de 13 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general de Salut Pública i Consum per la qual es modifiquen els annexos del Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears, subjectes a control oficial, creat mitjançat el Decret 99/2012, de 7 de desembre.

Des que el Decret es va fer efectiu s'han manifestat diverses incidències en els annexos, com ara els problemes dels ciutadans per emplenar-los, la propera implantació de la tramitació telemàtica dels procediments i la necessitat d'incorporar als annexos un apartat relacionat amb les visites d'inspecció sanitària.

Llegeix més...

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) va mantenir una reunió amb el Grup de Treball d'Agències Alimentàries Nacionals de la Unió Europea, amb la finalitat de fixar unes línies d'actuació relacionades amb els incidents que es puguin produir en la seguretat alimentària.

Les agències dels estats membres de la Unió Europea disposen de protocols per donar resposta a les crisis alimentàries. En el 2012-2013, es va confeccionar un informe denominat Compartiendo protocolos, experiencias y conocimientos sobre la gestión y comunicación de crisis alimentarias, amb la finalitat de posar en comú diferents aspectes com la gestió, les experiències, la terminologia i la comunicació. També cal tenir en compte el fet de poder establir un millor intercanvi de comunicació entre els organismes implicats.

Llegeix més...

En el BOE núm. 180, de 25 de juliol, s'ha publicat l'Ordre SSI/1329/2014, de 22 de juliol, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es modifiquen la cartera comuna suplementària de prestació amb productes dietètics i les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en l'oferta de productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels imports màxims de finançament.

El 2006 es va establir la cartera de serveis comuns del SNS, incloent-hi la prestació amb productes dietètics per a determinades patologies i situacions clíniques i també la seva actualització pel Ministeri de Sanitat.

El 2010 es van constituir les bases per usar els aliments dietètics en determinats casos mèdics i establir-ne els seus imports màxims.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de 24 de maig, s’ha publicat el Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària. 

Així doncs, correspon a la Direcció General de Salut Pública i Consum controlar les activitats dels laboratoris ubicats a les Illes Balears, que ha regulat els requisits i el procediment de declaració responsable per garantir la seguretat dels assajos dels laboratoris i, al mateix temps, n'ha simplificat el control, mitjançant la creació del Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Als efectes d'aquest Decret, s’estableixen les definicions següents:

Llegeix més...